دوره و شماره: دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-22