افزایش مقاومت‌های مکانیکی و شیمیایی کاغذ با افزودن عوامل کاهش دهنده هیدرولیز اسیدی، اکسیداسیون و فتواکسیداسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به­منظور افزایش مقاومت­های مکانیکی و شیمیایی کاغذ با استفاده از عوامل کاهش دهنده هیدرولیز اسیدی، اکسیداسیون و فتواکسیداسیون کاغذ انجام شد که از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تخریب کاغذ هستند. کاغذ دست­ساز 70 گرمی از خمیر کاغذ نوئل رنگبری شده مطابق آیین­نامه شماره  C25-65 استاندارد SCAN ساخته شد. در ساخت کاغذ دست­ساز از آلکیل کتن دایمر (AKD) به­عنوان عامل آهاردهی داخلی و افزایش مقاومت سطح کاغذ، کربنات کلسیم به­عنوان قلیای باقیمانده و اتیلن­دی­آمین­تترا استیک اسید (EDTA) به­عنوان عامل کی­لیت­کننده استفاده شد که می­تواند به راحتی با فلزات، کمپلکس تشکیل دهد. کاغذهای دست­ساز تحت تابش نور U.V  در فواصل زمانی 0، 10، 20، 30، 40 و 50 ساعت قرار گرفت و در نهایت شاخص­های مقاومتی بر اساس استاندارد (ISO) اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد افزایش زمان کهنه­سازی باعث کاهش شاخص مقاومت پاره شدن، شاخص مقاومت به ترکیدن و کشش شده و شاخص­های مقاومتی با افزایش غلظت ماده کی­لیت کننده EDTA کاغذ دست­ساز نسبت به نمونه شاهد افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Dadmohamadi, K. Mohamadi Achacheloei, M., and Taghi Jafrai, M., 2021. Influence of the cellulose nanofibers on optical and mechanical strength of thehistorical paper relics. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 11(4): 683-692.
[2]. Nemati M, Hemmasi, A H, Talaeipour M, and Samariha, A., 2013. Studying the Effect of Photo-yellowing on the Brightness Property of Chemi-mechanical Pulping Paper. Cellulose Chemistry and Technology, 47(1-2): 93-109.
[3]. Kasmani, J. E, Samariha, A, and Nemati, M., 2013. Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse. Asian Journal of Chemistry. 25(3): 1587-1589.
[4]. Karademir, A., 2002. Quantitative Determination of Alkyl keten Dimer (AKD) Retention in Paper made on Pilot Paper machine, Turkish Journal of Agriculture and forestry, 26(5): 253-260.