درباره نشریه

فصلنامه‌ی علمی «صنایع چوب و کاغذ ایران» به صورت دسترسی آزاد و رایگان به تمام متن مقالات از ابتدای 1395 و با هدف افزایش توان علمی پژوهشگران، استادان، دانشجویان به مسایل نوین علوم و صنایع چوب و کاغذ توسط انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران منتشر می­شود. این مجله هم اکنون چهار شماره در سال منتشر می‌کند.

عنوان مجله: صنایع چوب و کاغذ ایران

صاحب امتیاز: انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

زبان نشریه: فارسی (چکیده، کلیدواژه­ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می­شود)

نظم انتشار: فصلنامه (انتهای دوره)

شاپای چاپی: 

9066-2008

شاپای الکترونیکی: 

3242-2423

کشور - شهرمحل انتشار: ایران، کرج

سال آغاز انتشار: 1395

وضعیت دسترسی: دسترسی آزاد، دسترسی به متن کامل همه مقالات رایگان است

هزینه انتشار مقاله: مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت هزینه داوری و ویراستاری و صفحه آرایی مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می‌شود.

قالب مقالات منتشر شده: PDF

حقوق معنوی مقالات منتشر شده متعلق به نویسندگان بوده و آنها به مجله مجوز انتشار مقالات بر اساس لیسانس CC BY مندرج در اساسنامه Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) که به نویسندگان اجازه اشتراک گذاری، توزیع، تغییر مقالات، حتی به صورت تجاری، مادامیکه نام این مجله را به عنوان ناشر اصلی ذکر کنند را می دهد.