داوران

پژوهشگر گرامی

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.

 

جدول داوران مجله صنایع چوب و کاغذ ایران در سال 1401

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شناسه پژوهشگر (ORCID)
علی ابیض استادیار، پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی اهواز 0000-0002-0925-7465
محمد احمدی دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی  
قاسم اسدپور دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
فرناز اصلاح دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ  
داوود افهامی سیسی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  
ایمان اکبرپور استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 0000-0003-1986-1794
مقدسه اکبری دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
محمد امامی نسب دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ  
محمد هادی آریائی منفرد استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  
محمد آزادفلاح دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی  -دانشگاه تهران  
محسن  بهمنی جونقان دانشیار، دانشگاه شهرکرد، ایران 0000-0003-1877-2618
علی بیات کشکولی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل  
شادمان پورموسی دانشیار، دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ  
حمیدرضا پیرایش استادیار، گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران  
احمد ثمریها استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران، ایران  
حسین جلالی ترشیزی دانشیار، هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-8106-5484
لعیا جمالی راد استادیار، دانشگاه گنبد کاووس  
سحاب حجازی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه علوم و مهندسی کاغذ  
امید حسین زاده استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه  
جابر حسین زاده دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ  
حبیب اله  خادمی اسلام استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 0000-0001-5237-9866
علی رضا خاکی فیروز استادیار، گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد  
امیر خسروانی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0002-8499-5732
مسیب دالوند گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 0000-0001-8669-3722
کامبیز راشدی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
اکبر رستم پور هفتخوانی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0001-5215-1298
داود رسولی استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
پژمان رضایتی چرانی دانشیار، گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران  
مهدی روحانی استادیار، گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد 0000-0003-3590-175X
حمیدرضا رودی دانشیار، دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی  
سیما سپهوند چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران  
مصطفی سفیدروح استادیار، دانشگاه شهرکرد، ایران 0000-0002-3326-5481
معراج شرری دانشیار، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق  
محمد شمسیان دانشیار دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع چوب وکاعذ انشگاه زابل  
اصغر طارمیان دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 0000-0002-7248-1611
علی عبدالخانی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 0000-0001-9974-3338
حمیدرضا عدالت استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
مجید عزیزی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 0000-0001-6901-8549
امید غفارزاده استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی  
محمد غفرانی استاد، دانشگاه شهید رجایی  
هادی غلامیان استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
لیلا فتحی استادیار ،گروه مهندسی صنایع مبلمان- دانشگاه شهرکرد  
فرشته فدوی دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران  
 اسماعیل  قاسمی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 0000-0002-6024-7895
پیام قربان نژاد استادیار، دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی 0000-0001-7831-9992
مریم  قربانی کوکنده دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0001-9991-925X
بهبود محبی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0001-7576-3991
پیام مرادپور استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
مهدی مشکور استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
بیتا معزی پور استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی  
مظاهر معین الدینی هیات علمی دانشگاه تهران  
سید محمود میری تاری دکتری دانشگاه تهران  
الهام نادعلی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران 0000-0001-6942-3392
یحیی همزه استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
وحید وزیری استادیار، دانشگاه گنبد کاووس 0000-0003-1035-9474


جدول داوران مجله صنایع چوب و کاغذ ایران بین سال های 1399 لغایت 1400

نام داور وابستگی سازمانی
احسان باری کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
احمد ثمریها استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران، ایران
احمد جهان لتیباری عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
احمد عزیزی موصلو گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
اسماعیل رسولی گرمارودی معاون پردیس زیراب دانشگاه شهید بهشتی
اصغر طارمیان گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
اکبر رستم پور هفتخوانی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ
اکبر مستوری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
اکرم صداقت دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
الهام کرمی محقق پست دکترا، گروه فرآوری چوب و بیومواد، دانشگاه علوم زندگی پراگ، جمهوری چک
الهام نادعلی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
الیاس افرا هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید حسین زاده هیئت علمی
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
امید غفارزاده دانشگاه محقق اردبیلی
امیر توکلی دکتری اقتصاد صنایع چوب و کاغذ/ مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
امیر خسروانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
امیر ملاحسنی مدرس دانشگاه فنی حرفه ای ، دانشکده انقلاب اسلامی ، گروه صنایع چوب
امیر نوربخش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
امین آرین  دکتری دانشگاه تهران
ایمان اکبرپور استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
آیسونا طلائی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی
بابک نصرتی ششکل عضو هیات علمی دانشگاه زابل
بهبود محبی دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد کرد گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
بهنام غلامپور دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بیتا معزی پور دانشگاه محقق اردبیلی
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پریزاد شیخی مهندسی مکانیک، دانشگده فنی و مهندس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.
پژمان رضایتی چرانی گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
پیام قربان نژاد شهید بهشتی
پیام مرادپور دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پیمان احمدی دانشجوی دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج،
جابر حسین زاده دانشگاه تهران
جعفر ابراهیم پور کاسمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران
جلال شاخص دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
جواد ترکمن دانشگاه گیلان-دکترا
حامد رفیعی دانشگاه تهران
حامد یونسی کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
حسن مهدیخانی همکار در طرح های پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
حسین جلالی ترشیزی هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین خان جان زاده دانشگاه تربیت مدرس
حسین رنگ آور هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
حسین یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید جلیلوند عضو هیأت علمی
حمید رضا پیرایش دانشگاه شهید رجایی
حمید زارع حسین آبادی عضو هیات علمی
حمیدرضا تقی یاری مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
حمیدرضا رودی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی
حمیدرضا عدالت استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا منصوری استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
حمیده عبدل زاده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
داود رسولی استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داوود افهامی سیسی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر میثم مهری چروده رئیس هیئت مدیره شرکت نمای پدیده شفق** دانشکده منابع طبیعی کرج
رامین ویسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
رباب غفاری دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رحمت اله گرگیج دانشگاه تهران
رحیم محبّی گرگری عضو هیات علمی دانشگاه زابل
رضا اولادی دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
رضا حاجی حسنی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
رضا نقدی استادیار، دانشگاه سمنان
روح اله میرزایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
رئوفه عابدینی استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سامان قهری استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
سحاب حجازی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه علوم و مهندسی کاغذ
سعید اسمعیلی مقدم دانشجو دوره دکتری تخصصی (Ph.D) فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
سعید مهدوی عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعیدرضا فرخ پیام عضو هیات علمی دانشگاه زابل
سهیلا ایزدیار دانشگاه تهران
سید خلیل حسینی هاشمی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
سید وحید نبوی مدیرتولیدکارخانه روکش کابینت
سیدمحمود میری تاری دانشجو دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
سیما سپهوند چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
شادمان پورموسی دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ
شایسته جهانشاهی دکترای بایوکامپوزیت-دانشگاه تهران
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری،کارشناس ارشد جنگلداری
صادق ملکی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
صمد نژاد ابراهیمی پژوهشکده گیاهان دارویی
صهباء علی نیای لاکانی فارغ التحصیل دکترا
عاطفه رحیمی دانشکده منابع طبیعی
عباس قنبری گرگان
عبدالله نجفی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی ابیض پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی اهواز
علی بیات کشکولی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
علی خنجری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
علی رضا خاکی فیروز پژوهشگاه استاندارد
علی رفیقی عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی شالبافان استاددیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
علی عبدالخانی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علیرضا عشوری گروه شیمی آلی و پلیمر
فرامرز خدائیان چگینی دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
فرداد گلبابائی عضو هیات علمی
فرشاد کیوان بهجو دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
فرشته فدوی دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
فرناز اصلاح دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ
فرهاد اسدی تحقیقات
فرهاد زینلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
فرهاد کول گروه چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
فروغ دستوریان دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
قاسم اسدپور دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
کامبیز پورطهماسی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
کامبیز راشدی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
لادن پورسرتیپ هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
لعیا جمالی راد عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
لیلا فتحی استادریار گروه مهندسی صنایع مبلمان- دانشگاه شهرکرد
مجید عزیزی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
مجید کیائی گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
محراب مدهوشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
محرم حضرتی دانشگاه تهران
محسن بهمنی دانشیار دانشگاه شهرکرد
محمد احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد امامی نسب دانشگاه تهران
محمد آزادفلاح گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه تهران
محمد دهمرده قلعه نو دانشگاه زابل
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
محمد شمسیان عضو هیات علمی
محمد طلایی پور دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
محمد علی سعادت نیا استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد غفرانی عضو هیات علمی
محمد فارسی گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
محمد مهدی هادیلام فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد هادی آریائی منفرد عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
محمد هادی مرادیان استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
محمدتقی اسداله زاده دانشجوی دکتری رشته بازیابی منابع، گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بوراس سوئد
محمود بیات استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
مرتضی ناظریان عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مریم قربانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
مسیب دالوند گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مصطفی امام پور مدیر کمیته استاندارد
مصطفی سفیدروح استاد، دانشگاه شهرکرد، ایران
مظاهر معین الدینی هیات علمی دانشگاه تهران
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
مقدسه اکبری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی جنوبی دانشگاه تهران
مهدی رحمانی نیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مهدی روحانی عضو هیئت علمی گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد
مهدی علیشیری مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده انقلاب اسلامی، گروه صنایع چوب
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
مهدی مریدی پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
مهران روح نیا دانشگاه آزاد کرج
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
نازنین مطیع دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
نورالدین نظرنژاد گروه چوب و کاغذ دانشگاه منایع طبیعی ساری
هادی غلامیان هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
هدایت اله امینیان هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس
وحید تذکر رضایی هیات علمی/دانشگاه آزاد چالوس
وحید معظمی سرپرست تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا
وحید وزیری هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
یحیی همزه دانشگاه تهران