تبدیل دوره چاپ مجله صنایع چوب و کاغذ ایران از دوفصلنامه به فصلنامه

بر اساس مجوز شماره 273745/18/3 مورخ 94/12/19  دریافت شده از کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال 95 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران به صورت فصلنامه چاپ خواهد شد.