اخبار و اعلانات

افزایش هزینه بررسی و تایید مقالات

 بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران (مورخ 1401/6/20) مقرر گردید: برای مقالات ارسال شده، پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، از نویسندگان محترم برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) و همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 2000000 ریال (دویست هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ اخذ گردد. لازم به ذکر می باشد، در صورت عدم پذیرش مقاله، پیش پرداخت اولیه به مبلغ پنجاه هزار تومان غیر قابل استرداد می باشد.

مطالعه بیشتر

مصوبات هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در خصوص هزینه چاپ مقالات

بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران (مورخ 98/2/7) مقرر گردید: 1- برای مقالات ارسال شده، پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، از نویسندگان محترم برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) و همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1500000 ریال (یکصد و پنجاه هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد. ضمنا در صورت عدم پذیرش مقاله، پیش پرداخت اولیه به مبلغ پنجاه هزار تومان غیر قابل استرداد می باشد. 2- آن دسته از داورانی که عضو پیوسته انجمن بوده و تعداد 10 مقاله را داوری ...

مطالعه بیشتر

ایندکس شده مجله در DOAJ

تمام مقالات منتشر شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران از این پس در پایگاه Directory of Open Access Journals (DOAJ) ایندکس می گردد.

مطالعه بیشتر

تبدیل دوره چاپ مجله صنایع چوب و کاغذ ایران از دوفصلنامه به فصلنامه

بر اساس مجوز شماره 273745/18/3 مورخ 94/12/19  دریافت شده از کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال 95 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران به صورت فصلنامه چاپ خواهد شد.

مطالعه بیشتر

ایندکس شدن مجله در پایگاه J-gate

از این پس مقالات منتشر شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران در پایگاه اطلاع رسانی J-gate ایندکس خواهد شد. بر اسا قرارداد منعقد شده تمت شماره های پیشین منتشر شده مجله نیز برای ثبت در پایگاه ارسال شده است.

مطالعه بیشتر

راه اندازی سامانه ارسال الکترونیکی مقالات به نشریه

سامانه ارسال الکترونیکی مقالات از تاریخ 1393/10/14 راه اندازی شده است. بنابراین، ارسال و بررسی مقالات منحصرا از طریق سامانه انجام خواهد شد.

مطالعه بیشتر