ایندکس شده مجله در DOAJ

تمام مقالات منتشر شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران از این پس در پایگاه Directory of Open Access Journals (DOAJ) ایندکس می گردد.