ارزیابی تأثیر طول پین چوبی و نوع چسب بر مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی اتصال دوبل در گونه نراد

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثر طول پین چوبی و نوع چسب در اتصال دوبل بر مدول الاستیسیته دینامیکی و استاتیکی در گونه نراد (Abies alba) صورت پذیرفت. در این تحقیق از پین چوبی آجدار ممرز با قطر 8 میلی‌متر استفاده گردید و اثر طول پین‌چوبی (72 و 90 میلی‌متر) و نوع چسب (پلی وینیل استات و سیانو اکریلات) با استفاده از روش ارتعاش آزاد خمشی در تیر دوسر آزاد و آزمون خمش استاتیک جهت بررسی خصوصیات دینامیکی و استاتیکی نمونه­های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که با افزایش طول پین چوبی از 72 به 90 میلی‌متر و همچنین استفاده از چسب سیانواکریلات در مقایسه با چسب پلی وینیل استات، سبب بهبود مدول الاستیسیته دینامیکی و استاتیکی گردید. همچنین میزان مدول الاستیسیته دینامیکی نمونه­های تحقیق از مدول الاستیسیته استاتیکی بالاتر برآورد گردید که با توجه به نتیجه آزمون همبستگی پیرسون، مدول الاستیسیته دینامیک و استاتیک نمونه­های تحقیق دارای همبستگی مثبت و دارای رابطه معنی­دار در سطح پنج درصد برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


[1] Williamson, T.G. 2002. APA Engineered Wood Handbook,  McGraw Hill, New York.
[2] Custodio, J., Broughton, H. and  Cruz, A., 2009. A Review of Factors Influencing the Durability of Structural Bonded Timber Joint. International Journal of Adhesion & Adhesive. 29(2): 173-185.
 [3] Jugo, I. and Ozarska, B., 1996. Nondestructive evaluation of properties of reconstituted wood products used in  Australia. 10th  international Symposium on Nondestructive Testing of Wood Swiss Federal Institute of Technology. Lausanne. Switzerland.
[4] Dalvand, M. Maleki, S., Ebrahimi, G.H. and Haftkhani, A.R., 2011. Determination of stress carrying capacity of doweled corner joints in framed furniture structure constructed of Fir. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 5(1): 21-32.