اثر تیمارسطحی نشاسته و لیگنوسلولزنانوفیبریله در مقاومت به خمش مقوای لاینر بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تیمار سطحی کاغذ و مقوا سابقه طولانی دارد. از طرفی با گسترش بهره­گیری از نانو مواد و استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر زیستی جهت تولید و استفاده از محصولات با ارزش افزوده بالا، روند استفاده از نانوالیاف لیگنوسلولزی تولیدشده از کاغذهای­ بازیافتی کنگره­ای رو به رشد می­باشد. لذا این تحقیق به بررسی اثر استفاده از نانوالیاف لیگنوسلولزی به همراه نشاسته در سطح مقوای لاینر بازیافتی بر بهبود مقاومت به خمش کاغذ تست لاینر پرداخته ­است. به همین منظور، مقادیر مختلف نشاسته (1-8 درصد) و همچنین در اختلاط با نانوالیاف لیگنوسلولزی بر روی سطح مقوای لاینر بازیافتی صنعتی فاقد هرگونه افزودنی اعمال شد. یکی از متغیرهای مهم و محدودکننده، گرانروی اختلاط ماده لیگنوسلولزی با نشاسته بود. هر چند، نتایج نشان داد که با تغییر مقادیر مختلف نشاسته و نانوالیاف لیگنوسلولزی، مقاومت به خمش کاغذ نسبت به نمونه شاهد قابل افزایش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]   Li, C., Boban, M., Snyder, SA., Kobaku, SPR., Kwon, G., Mehta, G. and Tuteja, A., 2016. Paper-based surfaces with extreme wettabilities for novel. open-channel microfluidic devices. Adv Fun Mater, 26(33): 6121–6131.
[2] Wu, QL., Mei, CT., Han, JQ., Yue, YY., Xu, XW., 2018. Preparation technology and industrialization status of nanocellulose. J For Eng, 3(1): 1–9.
[3]   Nair, S., Yan, N., 2015. Effect of high residual lignin on the thermal stability of nanofibrils and its enhanced mechanical performance in aqueous environments. Cellulose, 22(5): 3137–3150.
[4]  Yang, Sh.,  Shujie, Tang, Y., Wang,  J., Kong, F. and Zhang, J., 2014. Surface Treatment of Cellulosic Paper with Starch-Based Composites Reinforced with Nanocrystalline Cellulose. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(36): 13980–13988.
[5]   G. Hasanpour, A. Khosravani, M. Tajvidi., 2022. Enhancement of recycled board strength by surface treatment and additives on size-press. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 13(1):1-12. (In Persian).