پیش‌بینی سائیدگی دندانه‌های تیغه اره‌نواری با استفاده از نیروهای برش و کیفیت سطح

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، پیش­بینی سائیدگی دندانه­های تیغه با استفاده از نیروهای­ برش وکیفیت­ سطح پس از 10، 180، 240 و 300 دقیقه، در برش چوب راش (Fagus Sylvatica L.) بود. بود. بدین­منظور از دستگاه سراره نواری دارای تیغه فولادی با نوک دندانه­های کاملاً تیز و متقارن و آلیاژ­شده توسط استلیت استفاده شد. ماشینکاری در سرعت برش m/s40 و سرعت تغذیه m/min20 بر روی نمونه­های چوبی حاوی رطوبت 5±70 درصد انجام شد. جهت اندازه­گیری نیروهای برش (موازی، ‌نرمال و جانبی) از دستگاه نیروسنج پیزوالکتریک نصب شده بر روی واگن گرده بینه اره­نواری و همچنین برای تعیین پارامترهای زبری (Ra و Rz) از زبری­سنج لیزر­نور­سفید استفاده شد. نتایج نشان دادند با افزایش طول دوره­کارکرد تیغه، نیروهای موازی و جانبی برش افزایش یافته و مقادیر نیروی نرمال برش از منفی به سمت مثبت تغییر یافته است. افزایش نیروهای برش همزمان با افزایش زبری­سطح و همچنین تغییر وضعیت نیروهای نرمال برش، سائیدگی دندانه­های تیغه اره­نواری را تائید کردند. با توجه به نتایج بدست­آمده توصیه میشود تیغه اره­نواری پس از 240 دقیقه برش به دلیل افزایش بیش از حد نیروهای برش ناشی از سائیدگی بالای دندانه­ها تعویض گردد.

کلیدواژه‌ها


 [1] Walker, J. C. (2006). Primary wood processing: principles and practice. Springer Science &
Business
[2] Eyma, F., Méausoone, P. J., & Martin, P. (2004). Study of the properties of thirteen tropical wood
species to improve the prediction of cutting forces in mode B. Annals of forest science, 61(1), 55-
64.
[3] Ratnasingam, J. (2002). Wood machining processes: a managerial perspective. [Serdang]: Tanabe
Foundation; 2002.
[4] Davim, J. P. (Ed.). (2013). Wood machining. John Wiley & Sons.
[5] Naylor, A., Hackney, P., Perera, N., & Clahr, E. (2012). A predictive model for the cutting force
in wood machining developed using mechanical properties. BioResources, 7(3), 2883-2894.
[6] Sandak, J., & Tanaka, C. (2003). Evaluation of surface smoothness by laser displacement sensor
1: Effect of wood species. Journal of Wood Science, 49(4)