دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 329-444