دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 227-338 
برآورد تقاضای کاغذ بازیافت در ایران: مبتنی بر روش ARDL

صفحه 285-298

10.22034/ijwp.2023.2005651.1618

مریم بازوند؛ زهرا میر آزادی؛ رضا محسنی؛ کامران عادلی