تعیین شاخص قیمت سه محصول تخته فیبر و تخته خرده (چوب - باگاس) بین سال‌های 99-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و صنایع چوب و کاغذ

2 هیئت علمی

10.22034/ijwp.2023.2007441.1620

چکیده

فراورده‌های مرکب چوبی شامل انواع تخته فیبر، تخته خرده چوب و سایر پانل‌های فشرده چوبی اگرچه در مقایسه با محصولاتی نظیر کاغذ قدمت چندانی نداشته و در زمره فرآورده‌های نسبتاً جدید چوبی قرار می‌گیرند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ماده اولیه چوبی در کشور می‌باشند. در طول سال‌های اخیر باتوجه‌به محدودیت منابع چوبی و افزایش تقاضای چوب و فرآورده‌های چوبی در کشور، برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی مناسب به نیاز روز‌افزون آن امری ضروری محسوب می‌شود. مطالعه و بررسی رفتار شاخص قیمت فراورده‌های چوبی وضعیت نماینده وضعیت اقتصادی بازار این محصولات از لحاظ نوسان قیمت کالاهای مورد تحقیق در دوره مورد بررسی می باشد. وضعیت شاخص قیمت در این بازار در دهه‌ اخیر، می‌تواند تغییرات تورمی و تأثیر این محصولات را نشان دهد. به‌این‌ترتیب با آگاهی از شرایط این محصولات زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی جهت کنترل قیمت و تأمین چوب و فرآورده‌های چوبی فراهم ساخت. این پژوهش ابتدا با مدل‌های اقتصاد سنجی به بررسی تغییرات قیمت نسبی و شاخص قیمتی سه محصول تخته فیبر تخته خرده حاصل از جوب و اخته خرده حاصل از باگاس میپردازد. در مرحله بعد به منظور حذف اثرات تورمی تغییرات قیمتی سه محصول را با استفاده از شاخص‌ مصرف کننده، شاخص‌ تولیده کننده و تحلیل لاسپیرز و پاشه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند تغییرات شاخص قیمت فراورده‌های مرکب چوبی در دهه نود خورشیدی با روندی صعودی همراه بوده‌است. همچنین تغییرات قیمت نسبی در دوره ده‌ساله نسبت به سال مبنا به ترتیب 804%، 745% و 711% برای قیمت نسبی سه کالای تخته فیبر، تخته خرده چوب و تخته خرده باگاس افزایش نشان داد. علاوه براین، پس از حذف اثرات تورم عمومی بر اساس شاخص لاسپیرز و شاخص پاشه قدرت خرید برای سه کالا موردنظر در این پژوهش در طول دوره مطالعه به ترتیب 694% و 763% افزایش ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bayatkashkoli, A., Mehmandoost, M. 2017. The study of production, employment and trade in wood industry of Iran. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 24(3), pp. 143-159. (in perrsian).
[2] Bayatkashkoli, A., Rafighi, A., Azizi M., Faezipour, M., 2010. Marketing and market of wood and paper products. University Jihad Publications. (In Persian).
[3] Alderman, D. 2022. US forest products annual market review and prospects, 2015-2021. FPL-GTR-289, 289, 1-31.
[4] Haji Hasani, R., Kahri, S., Zamani, S. M., Salehi, K., 2021. Supply of lignocellulosic raw material for wood-based composites from non-forest sources. sustainable management of Hyrkanian forests, 3(1), pp. 13-20. (In Persian(.
[5] Bayatkashkoli, A., Faezipour, M., Azizi, M. and Gholizadeh, H. 2008. Forecast of consumer point of wood and wood products in Iran. Pajouhesh and Sazandegi, 21(4), pp. 19-27. (In Persian).
[6] Hammasi, A., Ghafari, F., Hamdi, K. and Biranvand, E., 2006. Estimating of newsprint demand function and consumption forecasting in Iran. Journal of Agricultural Science, 12(3): 635-646. (In Persian) .
[7] Tajdini, A., Roohnia, M. 2008. Investigation and prediction on Fluting Paper Supply and Demand in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 23(2), pp. 123-135. (In Persian) .
[8] Bayatkashkoli, A. Keikha, A. Rafighi, A., 2014. Comparing of product point forecasting of paper and wood products of Iran by methods of ANN and ARIMA. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 21(2), pp.15-30. (In Persian)
[9] Zhou, M. and Buongiorno, J. 2005. Price transmission between products at different stages of manufacturing in forest industries. Journal of Forest Economics, 11: 5–19.
[10] Khosravi, S., Maleknia, R., Adeli, K., Mohseni, R., Hodges, D. G. 2018. The future of wood products’ trade and industry in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(1), pp. 1-14. (In Persian(.
[11] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2021. Available at: https://www.fao.org/statistics.
[12] Ministry of Industry, Mine and Trade of Islamic Republic of Iran. Available at: Available at: https://en.mimt.gov.ir.
[13] Association of Iran wood industries. https://www.iranwoodind.com.
[14] Doosthosseini, K., 2012. Wood composite materials:manufacturing, aplications. University of Tehran press. 648 pages. (In Persian).
[15] Central Bank of Islamic Republic of Iran (CBI). 2021. Available at: http://www.cbi.ir.
[16] Schrimper, R.A., 2001. Economics of Agricultural Markets. Prentice-Hall, Upper River, New Jersey Sharif, M., 2008. Macroeconomics. Ettelaat press. (In Persian(.