تاثیر اتصال دهنده ساب ماکرون سلولزی بر ویژگی های بریکت های ساخته شده از باگاس و ساقه کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب کاغذ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، کرج ، ایران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه تهران

3 پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی اهواز.ایران

10.22034/ijwp.2023.2002224.1613

چکیده

در این تحقیق ساخت بریکت های سوختی با استفاده دو نوع زیست توده کلزا و باگاس با ساب ماکرون سلولزی به عنوان اتصال دهنده لیفی طبیعی با مقادیر 6 ، 9 و 12درصد مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، بریکت های سوختی تحت شرایط 150 درجه سانتی گراد و فشار 100 مگاپاسکال تهیه شد. به منظور ارزیابی عملکرد بریکت ها ، دانسیته، مقاومت فشاری، مقاومت به خرد شدن و ارزش حرارتی نمونه های تهیه شده اندازه گیری شد. مقدار مقاومت فشاری در بریکت های باگاس آسیاب شده با اتصال دهنده سلولزی بیشتر از حالت بریکت های باگاس خردشده با اتصال دهنده سلولزی می باشد. اندازه گیری مقاومت فشاری بریکت های ساخته شده از زیست توده کلزا نیز نشان داد که نمونه های ساخته شده با خرده کلزا در اکثر موارد مقاومت فشاری بیشتری دارند و با افزایش درصد اتصال دهنده مقدار مقاومت فشاری افزایش یافته است. در خصوص مقاومت به خرد شدن مقدار آن از حدود50 درصد در نمونه شاهد به حدود 99 درصد در بریکت های ساخته شده با 12درصد اتصال دهنده افزایش پیدا کرد. در مورد بریکت های کلزا نیز نتایج مشابه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Bot, B. V., Axaopoulos, P. J., Sakellariou, E. I., Sosso, O. T., and Tamba, J. G. 2022. Energetic and economic analysis of biomass briquettes production from agricultural residues. Applied Energy, 321, 119430.‏
[2] Obi, O. F., Pecenka, R., and Clifford, M. J. 2022. A review of biomass briquette binders and quality parameters. Energies, 15(7), 2426.‏
 [3] Wan, X., Kawamura, K., Ram, K., Kang, S., Loewen, M., GAO, S. and Cong, Z. 2019. Aromatic acids as biomass-burning tracers in atmospheric aerosols and ice cores: A review. Environmental Pollution, 247, 216-228.‏
[4] Espuelas, S., Marcelino, S., Echeverría, A. M., Del Castillo, J. M., and Seco, A. 2020. Low energy spent coffee grounds briquetting with organic binders for biomass fuel manufacturing. Fuel, 278, 118310.‏
[5] Huang, H., GAO, Y., Chen, H., Wu, Y., Wang, J., Yu, C, and Zou, C. 2022. Biomass briquette fuel, boiler types and pollutant emissions of industrial biomass boiler: A review. Particuology.‏
[6] Saidur, R., Abdelaziz, E. A., Demirbas, A., Hossain, M. S., and Mekhilef, S. 2011. A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable and sustainable energy reviews, 15(5), 2262-2289.‏
 [7] Sengar, S. H., Mohod, A. G., Khandetod, Y. P., Patil, S. S., and Chendake, A. D. 2012. Performance of briquetting machine for briquette fuel. International Journal of Energy Engineering, 2(1), 28-34.‏
[8] Birwatkar, V. R., Khandetod, Y. P., Mohod, A. G., Dhande, K. G., Source, O. E., Dapoli, T., and Dapoli, T. 2014. Physical and thermal properties of biomass briquetted fuel. Ind. J. Sci. Res. Tech, 2(4), 55-62.‏
[9] Ujjinappa, S., and Sreepathi, L. K. 2018. Production and quality testing of fuel briquettes made from pongamia and tamarind shell. Sādhanā, 43, 1-7.‏
[10] Marreiro, H. M., Peruchi, R. S., Lopes, R. M., Andersen, S. L., Eliziário, S. A., and Rotella Junior, P. 2021. Empirical studies on biomass briquette production: A literature review. Energies, 14(24), 8320.‏
[11] Mitchual, S. J., Frimpong-Mensah, K., and Darkwa, N. A. 2013. Effect of species, particle size and compacting pressure on relaxed density and compressive strength of fuel briquettes. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 4(1), 1-6.‏
[12] Huang, Y. F., and Lo, S. L. 2020. Predicting heating value of lignocellulosic biomass based on elemental analysis. Energy, 191, 116501.‏
[13] Subramanian, P. M. 2000. Plastics recycling and waste management in the US. Resources, Conservation and Recycling, 28(3- ): 253-263.