بررسی گرادیان‌های رطوبتی در پانل‌های لایه‌ای همبر ساخته شده از چوب تیمار گرمآبی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 پانل ­های لایه ­ای همبر(CLT) از چوب ماسیو ساخته می ­شوند و چوب ماسیو نیز به دلیل ساختار طبیعی خود، دارای برتری‌ها و ایرادهایی می باشد که یکی از این ایرادهای مهم و اساسی، ویژگی نم‌پذیری یا هیگروسکوپیک آن است. اثر این انتقال (جذب و دفع) رطوبت، در ماده چوبی گرادیان رطوبتی ‌ایجاد می ­شود. از این رو با به کار بردن روش­هایی مانند تیمار حرارتی چوب که بتوانند جذب و دفع رطوبت را کاهش دهند می­تواند از بروز گرادیان­های رطوبتی و تنش­های ناشی از آن بکاهد، و از به وجود آمدن خسارت­های سنگین تا حد امکان جلو­گیری کرد. به نظر یکی از راه­هایی که می­توان برای این هدف در نظر گرفت تیمارهای گرمایی چوب می­باشد. یکی از این روش­ها تیمار چوب با روش پلاتو یا گرمآبی می­باشد. در این پژوهش گرادیان­های رطوبتی در پانل­های لایه­ای همبر ساخته شده از چوب تیمار گرمآبی از گونه نراد مورد آنالیز قرار گرفت. بلوک­های چوبی با ابعاد 5×15×60 سانتی متر از الوار نراد قطع گردید و سپس با استفاده از دستگاه راکتور اصلاح چوب در دماهای C˚ 170 و C˚ 150 با زمان ماندگاری 30 دقیقه تیمار گردید. پانل­ها به صورت ترکیبی از لایه ­های چوبی تیمار شده و تیمار نشده بصورت یک و دولایه ساخته شدند. در مرحله بعد پانل ها در معرض گام رطوبتی خشک کردن (88 به 32 %) و گام رطوبتی تر کردن (32 به 88 %)  برای بدست آوردن گرادیان­های رطوبتی قرار داده شدند. نتایج نشان دادند پانل­هایی که دارای لایه ­های تیمار شده بودند؛ از رطوبت کم­تری نسبت به پانل­های دارای لایه­ های تیمار نشده برخوردار بودند. هم چنین کاربرد دو لایه تیمار شده در لایه­ های بیرونی پانل­های همبر نیز نقش کاهنده­ای در گرادیان رطوبتی داشت. در نمونه­ های گام رطوبتی تر به خشک، پانل­های شاهد از گرادیان رطوبتی محدودی برخوردار بودند؛ اما رطوبت آنها در کل بیش از پانل­های تیمار شده بود. در گام رطوبتی خشک به تر (یعنی از رطوبت نسبی 32 به 88 درصد) بروز گرادیان رطوبتی شدیدتر در نمونه ­های شاهد نمایان­تر بود. 

کلیدواژه‌ها


[1] Angst V., Malo K. A., 2012. Moisture-induced stresses in glulam cross sections during wetting exposures, Wood Sci Technol, 47 (2): 227-241.
[2] Mahmoud Kia. M., Tarmian. A., Karimi. A., Abdolkhani. A., Mastri Farahani. A., Effect of Bene gum on the physical and mechanical properties of oil-heat treated wood, Iranian journal of wood and paper industries ,8 (3) 361-373
[3] Mirzaei G., Mohebby B., Tasooji M., 2012. The effect of hydrothermal treatment on bond shear strength of beech wood, European Journal of Wood and Wood Products, 70 (5): 705-709.‏
[4] Gereke T., Schnider T., Hurst A., Niemz P. 2009. Identification of moisture-induced stresses in cross-laminated wood panels from beech wood (Fagus sylvatica L), Wood Science and Technology, 43 (3): 301-315.‏
[5] Militz H., Tjeerdsma B; 2001.  Heat treatment of wood by the “PLATO-Process”. In Proceedings of Special Seminar of Coast Action E (Vol. 2).