مروری بر انواع روش های ساخت نانو سلولز در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در زندگی امروزه استفاده از مواد تجدیدپذیر جایگزین مواد غیر قابل تجدید شده است. از این رو مواد لیگنوسلولزی که به راحتی توانایی استفاده چند باره را دارند در بین مواد دیگر محبوبیت بیشتری پیدا کرده­اند. از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی استفاده از نانوالیاف سلولزی تنوع بیشتری نسبت به میکروالیاف سلولزی پیدا کرده است. ساخت فیلم‏های نازک از نانوالیاف به راحتی ساخت کاغذ از میکروالیاف سلولزی نیست و احتیاج به توری با مش بالا برای ممانعت از عبور ذرات نانوالیاف است. البته روش­های جایگزین نیز موجود بوده که بسته به کاربرد نهایی انتخاب و مورد مصرف قرار می‏گیرند. با توجه به چالش­های تهیه فیلم نانوالیاف سلولز در روش­های مختلف، در این مطالعه انواع روش­های ساخت فیلم نانوالیاف همراه مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Turbak, A., Snyder, F.W., Sandberg, K.R., 1983. Microfibrillated cellulose, a new cellulose product: properties, uses, and commercial potential. J Appl Polym Sci Appl Polym Symp 37(9): 815–827.
[2] Pirayesh, H., Azadfallah, M., Doosthoseini, K., Belsi, P., and Yosefi, H. 2015. The effect of different drying methods on cellulosic nanofibers and resulting composites. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 6(2): 285-298.
[3] Saito, T., Hirota, M., Tamura, N., Kimura, S., Fukuzumi, H., Heux, L., Isogai, A., 2009. Individualization of nano-sized plant cellulose fibrils by direct surface carboxylation using TEMPO catalyst under neutral conditions. Biomacromecules, 10(7): 1992–1996.
[4] Pääkkö, M., Ankerfors, M., Kosonen, H., Nykänen, A., Ahola, S., Österberg, M., Ruokolaineb, J., Laine, J., Larsson, P.T., lkkala, O., & Lindström, T., 2007. Enzymatic hydrolysis combined with mechanical shearing and high-pressure homogenization for nanoscale cellulose fibrils and strong gels. Biomacromolecules, 8(6): 1934-1941.‏
[5] Sehaqui, H., Liu, A., Zhou, Q., & Berglund, L. A. 2010. Fast preparation procedure for large, flat cellulose and cellulose/inorganic nanopaper structures. Biomacromolecules, 11(9): 2195-2198.‏
[6] Shanmugam, K., Varanasi, S., Garnier, G., and Batchelor, W. 2017. Rapid preparation of smooth nanocellulose films using spray coating. Cellulose, 24(7). https://doi.org/10.1007/s10570-017-1328-4.
[7] Qing, Y., Sabo, R., Wu, Y., Zhu, J. Y., & Cai, Z. 2015. Self-assembled optically transparent cellulose nanofibril films: effect of nanofibril morphology and drying procedure. Cellulose, 22(2): 1091-1102.‏
[8] Shanmugam, K., Doosthosseini, H., Varanasi, S., Garnier, G., & Batchelor, W. 2018. Flexible spray coating process for smooth nanocellulose film production. Cellulose, 25(3): 1725-1741.