ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﺻﻔﻬﺎن)

چکیده

ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮب ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻓﺮوش و وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها


[1] Ketter, E., & Avraham, E. (2021). Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(8): 819-832.
[2] Bayatkashkoli, A. and Mehmandoost, M., 2017. The study of production, employment and trade in wood industry of Iran. J. of Wood and Forest Science and Technology, 24 (3): 143-156
[3] Forsby, L., & Marlegard, H. (2022). Message strategies in content marketing-How companies drive consumer engagement on social media.
[4] Thomas, J. S., Chen, C., & Iacobucci, D. (2022). Email Marketing as a Tool for Strategic Persuasion. Journal of Interactive Marketing, 10949968221095552.
[5] Caiazza, R., & Bigliardi, B. (2020). Web marketing in agri-food industry: Challenges and opportunities. Trends in Food Science & Technology.
[6] Pinto, A. S., Costa, E., Guimarães, L., & Passos, R. (2022). A Digital Business Model for the Wood Industry. In Marketing and Smart Technologies (pp. 623-634). Springer, Singapore.