بررسی اثر نانو رس و ماده کف زا بر خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد کاه گندم با پلی-اتیلن سنگین

چکیده

در این تحقیق اثر شرایط مختلف ساخت شامل مقدار ماده کف زا و مقدار نانورس بر خصوصیات مکانیکی نانو کامپوزیت حاصل از پلی­اتیلن سنگین/ آرد کاه گندم /نانو رس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که با افزایش نانورس، خواص مکانیکی شامل مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی، مقاومت به ضربه و مقاومت کششی در نانو کامپوزیت بهبود می­یابد. با افزایش میزان عامل کف زا مدول خمشی افزایش و مدول کششی تا 4 درصد عامل کف زا، افزایش یافت و سپس روند نزولی داشت.

کلیدواژه‌ها


[1]  Nosrati Shashekel, B et al., 2014. the effect of using fabric waste fibers and nanoclay on the physical and mechanical properties of wood flour and polypropylene composite, Iranian Journal Of  Wood and paper Industries, 6th year, number 1, spring and summer.(In Persian)
[2] Najafi , A., Bai, M., 2014, investigation of physical and mechanical properties of wood-plastic-free wood/acrylonitrile butadiene styrene composites, Iranian Journal Of  Wood and paper Industries , 6th year, number 1, spring and summer, p. 79. (In Persian)
 [3]  Ebrahimi , gh. , 1997. Mechanics of wood and its composite products., Tehran University Publications, page 654.