دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 309-450 
2. پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز

صفحه 323-336

جواد صالحی؛ احمد میرشکرایی؛ اعظم منفرد


8. ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات

صفحه 403-415

شکوه اعتدالی شهنی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ علیرضا شاکری