بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 هیئت علمی

3 دانشگاه تهران، دکتری

چکیده

صنوبرها به‌عنوان گونه سریع الرشد در صنعت کشور اهمیت زیادی دارند. تاکنون اطلاعات صنوبرکاری­ها مانند میزان سطح٬ حجم و برداشت با استفاده از روش‌های غیرعلمی و ضعیف به‌دست‌آمده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات جامع، به‌روز و قابل استناد در کشور در خصوص صنوبرها، مطالعاتی در خصوص شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل صنوبرکاری­ها از جهات مختلف مانند میزان سطح، حجم، برداشت، چگونگی پراکنش و گونه در چهار استان بااستعداد فراوان ازلحاظ صنوبر کاری یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان و اردبیل در بین سال­های 1395 تا 1398 صورت گرفت. روش نمونه‌برداری خوشه­ای در دو مرحله مورداستفاده قرارگرفته. مرحله اول جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌باز در مناطق روستایی موردنظر بود و مرحله دوم پیمایش میدانی در روستاهای این چهار استان می­باشد. اطلاعات حاصل از پیمایش میدانی مواردی مانند سطح زیر کشت صنوبر، حجم سرپای صنوبر، گونه‎های غالب هر منطقه، و برآورد حجم از طریق جداول حجم و وزن بودند. نتایج حاصل نشان می­دهد میانگین حجم برداشت سالیانه در چهار استان موردمطالعه 43156 مترمکعب با میانگین خطای به‌دست‌آمده بر اساس مقایسه بین دو روش مصاحبه و روش میدانی 14 درصد می‌باشد. سطح صنوبر کاری در چهار استان مذکور (18039 هکتار) در حدود 10 درصد مساحت کل صنوبرکاری­ها در کشور می‌باشد که نشان‌دهنده کاهش 8 درصدی صنوبر کاری در این چهار استان نسبت به سال­های قبل می­باشد. 

کلیدواژه‌ها