داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد هادی آریائی منفرد بازیافت و تبدیلات کاغذ عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
امین آرین اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب
محمد آزادفلاح بازیافت و تبدیلات کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه تهران
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران
علی ابیض تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی اهواز
پیمان احمدی اصلاح چوب دانشجوی دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج،
محمد احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی اسداله زاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشجوی دکتری رشته بازیابی منابع، گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بوراس سوئد
قاسم اسدپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
فرهاد اسدی تحقیقات
سعید اسمعیلی مقدم فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجو دوره دکتری تخصصی (Ph.D) فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
فرناز اصلاح چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ
فرناز اصلاح دانشگاه تهران
الیاس افرا نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داوود افهامی سیسی بیولوژی و بیومتری چوب، حفاظت چوب استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمان اکبرپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ
مقدسه اکبری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی امام پور حفاظت چوب مدیر کمیته استاندارد
محمد امامی نسب بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
هدایت اله امینیان فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس
رضا اولادی بیولوژی و بیومتری چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
سهیلا ایزدیار شیمی چوب دانشگاه تهران
احسان باری حفاظت چوب کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
بهزاد بازیار اصلاح چوب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری،کارشناس ارشد جنگلداری
محسن بهمنی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه شهرکرد
محمود بیات استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
علی بیات کشکولی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
لادن پورسرتیپ بیولوژی و بیومتری چوب هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
کامبیز پورطهماسی
شادمان پورموسی دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ
حمید رضا پیرایش فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه شهید رجایی
حمیدرضا پیرایش دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران
وحید تذکر رضایی اصلاح چوب هیات علمی/دانشگاه آزاد چالوس
جواد ترکمن دانشگاه گیلان-دکترا
حمیدرضا تقی یاری اصلاح چوب، حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
امیر توکلی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دکتری اقتصاد صنایع چوب و کاغذ/ مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
احمد ثمریها دپارتمان مکانیک، دانشکده انقلاب اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران، ایران.
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
حسین جلالی ترشیزی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، شیمی چوب هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حمید جلیلوند بیولوژی و بیومتری چوب عضو هیأت علمی
لعیا جمالی راد فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
مهدی جنوبی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
شایسته جهانشاهی چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دکترای بایوکامپوزیت-دانشگاه تهران
احمد جهان لتیباری
مجید چهارمحالی کامپوزیت های چوب-پلاستیک
رضا حاجی حسنی حفاظت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
سحاب حجازی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار دانشگاه تهران
امید حسین زاده اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب هیئت علمی
جابر حسین زاده دانشگاه تهران
عطا حسینی
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محرم حضرتی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه تهران
علی رضا خاکی فیروز پژوهشگاه استاندارد
حسین خان جان زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه تربیت مدرس
حسین خان جان زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجوی دکترا/ دانشگاه تربیت مدرس
فرامرز خدائیان چگینی دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
امیر خسروانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
علی خنجری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مسیب دالوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فروغ دستوریان مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
محمد دهمرده قلعه نو فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه زابل
کامبیز راشدی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
مهدی رحمانی نیا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سهراب رحیمی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
عاطفه رحیمی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشکده منابع طبیعی
اکبر رستم پور هفتخوانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ
داود رسولی کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل رسولی گرمارودی معاون پردیس زیراب دانشگاه شهید بهشتی
پژمان رضایتی چرانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
حامد رفیعی دانشگاه تهران
علی رفیقی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب، نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین رنگ آور هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
مهدی روحانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد
مهران روح نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد کرج
حمیدرضا رودی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی
حمید زارع حسین آبادی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده عضو هیات علمی
فرهاد زینلی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
سیما سپهوند فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
محمد علی سعادت نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان
مصطفی سفیدروح مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استاد، دانشگاه شهرکرد، ایران
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
جلال شاخص تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
علی شالبافان
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
محمد شمسیان عضو هیات علمی
پریزاد شیخی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی مهندسی مکانیک، دانشگده فنی و مهندس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.
اکرم صداقت بیولوژی و بیومتری چوب، شیمی چوب دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
اصغر طارمیان فیزیک چوب گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
تقی طبرسا gorgan
آیسونا طلائی اصلاح چوب عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی
محمد طلایی پور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
رئوفه عابدینی بیولوژی و بیومتری چوب استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی عبدالخانی شیمی چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حمیده عبدل زاده مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت چسب چوب استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب هیئت علمی
احمد عزیزی موصلو تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علیرضا عشوری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه شیمی آلی و پلیمر
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
صهباء علی نیای لاکانی شیمی چوب فارغ التحصیل دکترا
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
امید غفارزاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
رباب غفاری فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد غفرانی طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
هادی غلامیان طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی، فیزیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
علی فتح الله زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده University of Tehran
لیلا فتحی استادریار گروه مهندسی صنایع مبلمان- دانشگاه شهرکرد
فرشته فدوی شیمی چوب دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
سعیدرضا فرخ پیام عضو هیات علمی دانشگاه زابل
پیام قربان نژاد اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب شهید بهشتی
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
مریم قربانی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
عباس قنبری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گرگان
سامان قهری فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
ابوالفضل کارگرفرد موسسه تحقیقات
ابوالفضل کارگرفرد فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علیرضا کبورانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی Researcher
بهزاد کرد کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
الهام کرمی اصلاح چوب، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی محقق پست دکترا، گروه فرآوری چوب و بیومواد، دانشگاه علوم زندگی پراگ، جمهوری چک
فرهاد کول گروه چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
مجید کیائی بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فرشاد کیوان بهجو اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
رحمت اله گرگیج بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
فرداد گلبابائی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
محمد لایقی دکتری
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
بهبود محبی
رحیم محبّی گرگری اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
کیومرث محمدی سمانی
محراب مدهوشی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
پیام مرادپور طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد هادی مرادیان تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
مرتضی ناظریان مرتضی ناظریان هیئت علمی
مهدی مریدی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر مستوری
نازنین مطیع کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
بیتا معزی پور فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه محقق اردبیلی
وحید معظمی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده سرپرست تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا
مظاهر معین الدینی هیات علمی دانشگاه تهران
صادق ملکی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
صادق ملکی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجو
حمیدرضا منصوری چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
سعید مهدوی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، شیمی چوب عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن مهدیخانی شیمی چوب همکار در طرح های پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
میثم مهدی نیا دکتری
دکتر میثم مهری چروده اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب رئیس هیئت مدیره شرکت نمای پدیده شفق** دانشکده منابع طبیعی کرج
روح اله میرزایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
سید محمود میری تاری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
سیدمحمود میری تاری حفاظت چوب دانشجو دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
الهام نادعلی کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
سید وحید نبوی مدیرتولیدکارخانه روکش کابینت
عبدالله نجفی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صمد نژاد ابراهیمی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی
بابک نصرتی ششکل بیولوژی و بیومتری چوب، کامپوزیت های چوب-پلاستیک عضو هیات علمی دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشیار دانشگاه ساری
رضا نقدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار، دانشگاه سمنان
امیر نوربخش کامپوزیت های چوب-پلاستیک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
محمد مهدی هادیلام فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یحیی همزه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه تهران
وحید وزیری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
رامین ویسی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
رحیم یدالهی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی
حسین یوسفی دکتری
حسین یوسفی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد یونسی کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان