داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران
علی ابیض تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی اهواز
پیمان احمدی اصلاح چوب دانشجوی دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج،
محمد احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد هادی آریائی منفرد بازیافت و تبدیلات کاغذ عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
امین آرین اقتصاد چوب و مدیریت
محمد آزادفلاح بازیافت و تبدیلات کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سهیلا ایزدیار شیمی چوب دانشگاه تهران
فرهاد اسدی تحقیقات
محمدتقی اسداله زاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
قاسم اسدپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قاسم اسدپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
سعید اسمعیلی مقدم فرآورده های چوبی دانشجو دوره دکتری تخصصی (Ph.D) فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
فرناز اصلاح دانشگاه تهران
فرناز اصلاح چسب چوب، فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ
الیاس افرا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان
داوود افهامی سیسی بیولوژی و بیومتری چوب، حفاظت چوب استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمان اکبرپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ
محمد امامی نسب بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
هدایت اله امینیان فرآورده های چوبی، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس
رضا اولادی بیولوژی و بیومتری چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
محمود بیات استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
علی بیات کشکولی اقتصاد چوب و مدیریت دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
احسان باری حفاظت چوب کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
بهزاد بازیار اصلاح چوب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری،کارشناس ارشد جنگلداری
حمیدرضا پیرایش دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران
حمید رضا پیرایش فرآورده های چوبی دانشگاه شهید رجایی
لادن پورسرتیپ بیولوژی و بیومتری چوب هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
کامبیز پورطهماسی
شادمان پورموسی دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ
وحید تذکر رضایی اصلاح چوب هیات علمی/دانشگاه آزاد چالوس
جواد ترکمن دانشگاه گیلان-دکترا
حمیدرضا تقی یاری اصلاح چوب، حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
امیر توکلی اقتصاد چوب و مدیریت دکتری اقتصاد صنایع چوب و کاغذ/ مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
احمد ثمریها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکترای صنایع چوب و کاغذ
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
حسین جلالی ترشیزی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، شیمی چوب هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حمید جلیلوند بیولوژی و بیومتری چوب عضو هیأت علمی
لعیا جمالی راد فرآورده های چوبی عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
مهدی جنوبی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
شایسته جهانشاهی چسب چوب، فرآورده های چوبی دکترای بایوکامپوزیت-دانشگاه تهران
احمد جهان لتیباری
مجید چهارمحالی کامپوزیت های چوب-پلاستیک
رضا حاجی حسنی حفاظت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
سحاب حجازی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار دانشگاه تهران
عطا حسینی
امید حسین زاده اقتصاد چوب و مدیریت هیئت علمی
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محرم حضرتی فرآورده های چوبی دانشگاه تهران
حسین خان جان زاده فرآورده های چوبی دانشگاه تربیت مدرس
حسین خان جان زاده فرآورده های چوبی دانشجوی دکترا/ دانشگاه تربیت مدرس
فرامرز خدائیان چگینی دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
امیر خسروانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
علی خنجری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رحیم یدالهی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
مسیب دالوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فروغ دستوریان مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
محمد دهمرده قلعه نو فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز راشدی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
عاطفه رحیمی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشکده منابع طبیعی
مهدی رحمانی نیا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
اکبر رستم پور هفتخوانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیئت علمی گروه صنایع چوب وکاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
داود رسولی کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل رسولی گرمارودی معاون آموزشی دانشکده مهندسی فناوری های نوین و مدیر گروه مهندسی پالایش زیستی دانشگاه شهید بهشتی
پژمان رضایتی چرانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
حامد رفیعی دانشگاه تهران
علی رفیقی اقتصاد چوب و مدیریت، نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین رنگ آور هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
مهدی روحانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد
مهران روح نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد کرج
حمیدرضا رودی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین- گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ
حمید زارع حسین آبادی فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
فرهاد زینلی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
سیما سپهوند فرآورده های چوبی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
محمد علی سعادت نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
جلال شاخص تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
محمد شمسیان عضو هیات علمی
اصغر طارمیان فیزیک چوب گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
تقی طبرسا gorgan
محمد طلایی پور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
آیسونا طلائی اصلاح چوب عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی
رئوفه عابدینی بیولوژی و بیومتری چوب استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی عبدالخانی شیمی چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حمیده عبدل زاده مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت چسب چوب استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی اقتصاد چوب و مدیریت هیئت علمی
احمد عزیزی موصلو تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علیرضا عشوری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه شیمی آلی و پلیمر
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
صهباء علی نیای لاکانی شیمی چوب فارغ التحصیل دکترا
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
رباب غفاری فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
امید غفارزاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محمد غفرانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
هادی غلامیان فیزیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
علی فتح الله زاده فرآورده های چوبی University of Tehran
فرشته فدوی شیمی چوب دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
سعیدرضا فرخ پیام عضو هیات علمی دانشگاه زابل
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
مریم قربانی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
پیام قربان نژاد اقتصاد چوب و مدیریت شهید بهشتی
عباس قنبری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گرگان
سامان قهری چسب چوب دانشگاه تربیت مدرس- آرین سعید، فرآیند تولید
ابوالفضل کارگرفرد موسسه تحقیقات
ابوالفضل کارگرفرد فرآورده های چوبی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علیرضا کبورانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی Researcher
بهزاد کرد کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
الهام کرمی اصلاح چوب، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی مشاور مدیریت عامل
فرشاد کیوان بهجو اقتصاد چوب و مدیریت دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد کول دانشگاه زابل
رحمت اله گرگیج بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
فرداد گلبابائی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
محمد لایقی دکتری
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
بهبود محبی
رحیم محبّی گرگری اقتصاد چوب و مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه زابل
کیومرث محمدی سمانی
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
محراب مدهوشی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
محمد هادی مرادیان تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پیام مرادپور فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدمحمود میری تاری حفاظت چوب دانشجو دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
مرتضی ناظریان مرتضی ناظریان هیئت علمی
مهدی مریدی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
روح اله میرزایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
نازنین مطیع کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
بیتا معزی پور فرآورده های چوبی دانشگاه محقق اردبیلی
وحید معظمی فرآورده های چوبی سرپرست تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا
صادق ملکی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
صادق ملکی فرآورده های چوبی دانشجو
حمیدرضا منصوری چسب چوب، فرآورده های چوبی استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
حسن مهدیخانی شیمی چوب همکار در طرح های پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
میثم مهدی نیا دکتری
سعید مهدوی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، شیمی چوب عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعید مهدوی شیمی چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- رییس گروه خمیر و کاغذسازی
دکتر میثم مهری چروده اقتصاد چوب و مدیریت رئیس هیئت مدیره شرکت نمای پدیده شفق** دانشکده منابع طبیعی کرج
الهام نادعلی کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عبدالله نجفی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صمد نژاد ابراهیمی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی
بابک نصرتی ششکل بیولوژی و بیومتری چوب، کامپوزیت های چوب-پلاستیک عضو هیات علمی دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد فرآورده های چوبی دانشیار دانشگاه ساری
رضا نقدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ، کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار، دانشگاه سمنان
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
امیر نوربخش کامپوزیت های چوب-پلاستیک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
محمد مهدی هادیلام فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یحیی همزه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه تهران
وحید وزیری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
رامین ویسی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
حسین یوسفی دکتری
حسین یوسفی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد یونسی کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان