داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد هادی آریائی منفرد بازیافت و تبدیلات کاغذ عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
امین آرین اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب
محمد آزادفلاح بازیافت و تبدیلات کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه تهران
جعفر ابراهیم پور کاسمانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران
علی ابیض تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی اهواز
پیمان احمدی اصلاح چوب دانشجوی دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج،
محمد احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی اسداله زاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشجوی دکتری رشته بازیابی منابع، گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بوراس سوئد
قاسم اسدپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
فرهاد اسدی تحقیقات
سعید اسمعیلی مقدم فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجو دوره دکتری تخصصی (Ph.D) فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج.
فرناز اصلاح دانشگاه تهران
فرناز اصلاح چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه صنایع چوب و کاغذ
الیاس افرا نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داوود افهامی سیسی بیولوژی و بیومتری چوب، حفاظت چوب استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمان اکبرپور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ
مقدسه اکبری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی امام پور حفاظت چوب مدیر کمیته استاندارد
محمد امامی نسب بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
هدایت اله امینیان فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس
رضا اولادی بیولوژی و بیومتری چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
سهیلا ایزدیار شیمی چوب دانشگاه تهران
احسان باری حفاظت چوب کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی چوب، دانشکده فنی ساری شماره 2 ساری
بهزاد بازیار اصلاح چوب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شمس الدین بالاپور پژوهشکده اکوسیستم های خزری،کارشناس ارشد جنگلداری
محسن بهمنی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه شهرکرد
محمود بیات استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
علی بیات کشکولی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
لادن پورسرتیپ بیولوژی و بیومتری چوب هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
کامبیز پورطهماسی
شادمان پورموسی دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ
حمید رضا پیرایش فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه شهید رجایی
حمیدرضا پیرایش دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران
وحید تذکر رضایی اصلاح چوب هیات علمی/دانشگاه آزاد چالوس
جواد ترکمن دانشگاه گیلان-دکترا
حمیدرضا تقی یاری اصلاح چوب، حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
امیر توکلی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دکتری اقتصاد صنایع چوب و کاغذ/ مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
احمد ثمریها استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران، ایران
سید رحمان جعفری پطرودی عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
حسین جلالی ترشیزی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، شیمی چوب هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حمید جلیلوند بیولوژی و بیومتری چوب عضو هیأت علمی
لعیا جمالی راد فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
مهدی جنوبی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
شایسته جهانشاهی چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دکترای بایوکامپوزیت-دانشگاه تهران
احمد جهان لتیباری
مجید چهارمحالی کامپوزیت های چوب-پلاستیک
رضا حاجی حسنی حفاظت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
سحاب حجازی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه علوم و مهندسی کاغذ
امید حسین زاده اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب هیئت علمی
جابر حسین زاده دانشگاه تهران
عطا حسینی
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید خلیل حسینی هاشمی حفاظت چوب عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
محرم حضرتی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه تهران
علی رضا خاکی فیروز پژوهشگاه استاندارد
حسین خان جان زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه تربیت مدرس
حسین خان جان زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجوی دکترا/ دانشگاه تربیت مدرس
فرامرز خدائیان چگینی دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
امیر خسروانی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
علی خنجری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مسیب دالوند مکانیک چوب و فرآورده های چوبی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فروغ دستوریان مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
محمد دهمرده قلعه نو فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه زابل
کامبیز راشدی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی
مهدی رحمانی نیا تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سهراب رحیمی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی
عاطفه رحیمی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشکده منابع طبیعی
اکبر رستم پور هفتخوانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ
داود رسولی کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل رسولی گرمارودی معاون پردیس زیراب دانشگاه شهید بهشتی
پژمان رضایتی چرانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
حامد رفیعی دانشگاه تهران
علی رفیقی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب، نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امید رمضانی گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
حسین رنگ آور هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
مهدی روحانی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیئت علمی گروه سلولزی و بسته بندی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - پژوهشگاه استاندارد
مهران روح نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه آزاد کرج
حمیدرضا رودی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی
حمید زارع حسین آبادی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده عضو هیات علمی
فرهاد زینلی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترای خمیر و کاغذ
سیما سپهوند فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
محمد علی سعادت نیا مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان
مصطفی سفیدروح مکانیک چوب و فرآورده های چوبی استاد، دانشگاه شهرکرد، ایران
آیدا س گلپایگانی دانشگاه مونپلیه 2
جلال شاخص تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
علی شالبافان
معراج شرری معاون آموزشی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق
محمد شمسیان عضو هیات علمی
پریزاد شیخی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی مهندسی مکانیک، دانشگده فنی و مهندس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.
اکرم صداقت بیولوژی و بیومتری چوب، شیمی چوب دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
اصغر طارمیان فیزیک چوب گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
تقی طبرسا gorgan
آیسونا طلائی اصلاح چوب عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی
محمد طلایی پور تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
رئوفه عابدینی بیولوژی و بیومتری چوب استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی عبدالخانی شیمی چوب دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حمیده عبدل زاده مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت چسب چوب استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب هیئت علمی
احمد عزیزی موصلو تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علیرضا عشوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علیرضا عشوری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه شیمی آلی و پلیمر
مهدی علیشیری مکانیک چوب و فرآورده های چوبی مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده انقلاب اسلامی، گروه صنایع چوب
صهباء علی نیای لاکانی شیمی چوب فارغ التحصیل دکترا
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد عواطفی همت استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
امید غفارزاده تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی مربی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
رباب غفاری فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد غفرانی طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
بهنام غلامپور بیولوژی و بیومتری چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هادی غلامیان طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی، فیزیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی فائزی پور فائزی پور دانشگاه تهران، دکتری
محمد فارسی کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
علی فتح الله زاده فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده University of Tehran
لیلا فتحی استادریار گروه مهندسی صنایع مبلمان- دانشگاه شهرکرد
فرشته فدوی شیمی چوب دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
سعیدرضا فرخ پیام عضو هیات علمی دانشگاه زابل
پیام قربان نژاد اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب شهید بهشتی
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
مریم قربانی حفاظت چوب دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
عباس قنبری کامپوزیت های چوب-پلاستیک گرگان
سامان قهری فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
ابوالفضل کارگرفرد فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابوالفضل کارگرفرد موسسه تحقیقات
علیرضا کبورانی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی Researcher
بهزاد کرد کامپوزیت های چوب-پلاستیک گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
الهام کرمی اصلاح چوب، مکانیک چوب و فرآورده های چوبی محقق پست دکترا، گروه فرآوری چوب و بیومواد، دانشگاه علوم زندگی پراگ، جمهوری چک
فرهاد کول گروه چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
مجید کیائی بیولوژی و بیومتری چوب گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
فرشاد کیوان بهجو اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
رحمت اله گرگیج بیولوژی و بیومتری چوب دانشگاه تهران
فرداد گلبابائی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی عضو هیات علمی
محمد لایقی دکتری
محمد رضا ماستری فراهانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،دکتری حفاظت و اصلاح چوب
بهبود محبی
نعمت الله محبی دانشجو
رحیم محبّی گرگری اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
فرانک محمدکاظمی عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
کیومرث محمدی سمانی
محراب مدهوشی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
پیام مرادپور طراحی، مهندسی و ساخت مبلمان، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده، فناوری برش و ماشینکاری چوب و فراورده های چوبی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد هادی مرادیان تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
مرتضی ناظریان مرتضی ناظریان هیئت علمی
مهدی مریدی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر مستوری
نازنین مطیع کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
بیتا معزی پور فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشگاه محقق اردبیلی
وحید معظمی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده سرپرست تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا
مظاهر معین الدینی هیات علمی دانشگاه تهران
امیر ملاحسنی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده مدرس دانشگاه فنی حرفه ای ، دانشکده انقلاب اسلامی ، گروه صنایع چوب
صادق ملکی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
صادق ملکی فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده دانشجو
حمیدرضا منصوری چسب چوب، فرآورده های مرکب چوبی و مهندسی شده استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
سعید مهدوی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، شیمی چوب عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسن مهدیخانی شیمی چوب همکار در طرح های پژوهشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
میثم مهدی نیا دکتری
دکتر میثم مهری چروده اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب رئیس هیئت مدیره شرکت نمای پدیده شفق** دانشکده منابع طبیعی کرج
روح اله میرزایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
سید محمود میری تاری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
سیدمحمود میری تاری حفاظت چوب دانشجو دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
الهام نادعلی کامپوزیت های چوب-پلاستیک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
سید وحید نبوی مدیرتولیدکارخانه روکش کابینت
عبدالله نجفی مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صمد نژاد ابراهیمی شیمی چوب پژوهشکده گیاهان دارویی
بابک نصرتی ششکل بیولوژی و بیومتری چوب، کامپوزیت های چوب-پلاستیک عضو هیات علمی دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد گروه چوب و کاغذ دانشگاه منایع طبیعی ساری
رضا نقدی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی، کامپوزیت های چوب-پلاستیک استادیار، دانشگاه سمنان
امیر نوربخش کامپوزیت های چوب-پلاستیک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، دکترای چوب و کاغذ
مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان، دکتری
محمد مهدی هادیلام فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یحیی همزه تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه تهران
وحید وزیری تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
رامین ویسی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
رحیم یدالهی تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذسازی
حسین یوسفی نانوفناوری در صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین یوسفی دکتری
حامد یونسی کردخیلی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان