اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کامبیز راشدی

دانشکده منابع طبیعی

k.rashediut.ac.ir

سردبیر

مهدی جنوبی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mehdi.jonoobiut.ac.ir

دبیر اجرایی

پیام مرادپور

دانشگاه تهران

pmoradpourut.ac.ir
02632223044

اعضای هیات تحریریه

یحیی همزه

استاد، دانشگاه تهران

hamzehut.ac.ir
02632249311

مجید عزیزی

دانشیار، دانشگاه تهران

maziziut.ac.ir
02632249311

دکتر محراب مدهوشی

دانشیار،دانشگاه گرگان

madhoushigau.ac.ir

اصغر طارمیان

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

tarmianut.ac.ir

سحاب حجازی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

shedjaziut.ac.ir

رضا اولادی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

oladiut.ac.ir

مریم قربانی کوکنده

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ghorbani_maryyahoo.com

حمیدرضا منصوری کمساری

دانشگاه زابل

hamidreza.mansourigmail.com

محمد غفرانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ghofranisrttu.edu

حسین کرمانیان

سرپرست دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی-
رئیس پارک علمی تحقیقاتی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

h_kermaniansbu.ac.ir

مهران روح نیا

دانشگاه آزاد کرج

mehran.roohniakiau.ac.ir

سعید مهدوی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- رییس گروه خمیر و کاغذسازی

smahdavirifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی

رضا اولادی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

oladiut.ac.ir