اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کامبیز راشدی

دانشکده منابع طبیعی

k.rashediut.ac.ir

سردبیر

مجید عزیزی

مدیریت و اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazizi
maziziut.ac.ir
0000-0001-5215-1298

دبیر اجرایی

پیام مرادپور

فراورده های مهندسی شده و ماشینکاری چوب استادیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~pmoradpour/publications
pmoradpourut.ac.ir
0000-0003-2813-5049

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم دوست حسینی

خود چسبندگی ذرات لیگنوسلولزی در ساخت فراورده های مرکب چوبی استاد- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~doosthoseini
doosthoseiniut.ac.ir
0000-0002-6785-7020

h-index: 9  

محمد غفرانی

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir/
ghofranisrttu.edu
0000-0003-3590-175X

یحیی همزه

مهندسی فرایند کاغذسازی استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hamzeh
hamzehut.ac.ir
0000-0001-5237-9866

مهران روح نیا

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه آزاد کرج

faculty.kiau.ac.ir/roohnia/en
mehran.roohniakiau.ac.ir
0000-0002-7466-995X

علی بیات کشکولی

اقتصاد و مدیریت صنایع چوب استاد، دانشگاه زابل

profile.uoz.ac.ir/resume/ali.bayatkashkoli
ali.bayatkashkoligmail.com
0000-0071-6897-4551

سحاب حجازی

خمیر کاغذ و رنگبری، پالایشگاه زیستی لیگنوسلولزی دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~shedjazi
shedjaziut.ac.ir
0000-0003-1986-1794

مریم قربانی کوکنده

حفاظت و اصلاح چوب دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/M.Ghorbani
ghorbani_maryyahoo.com
0000-0001-9991-925X

رضا اولادی

بیولوژی و آناتومی چوب دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/oladi
oladiut.ac.ir
0000-0002-8522-7321

مهدی جنوبی

نانو کامپوزیت دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.jonoobi
mehdi.jonoobiut.ac.ir
0000-0003-3590-175X

حمید زارع حسین آبادی

کامپوزیت های چوبی و لیگنوسلولزی دانشیار- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hzareah/publications
hzareahut.ac.ir
0000-0001-7400-5638

ویراستار انگلیسی

رضا اولادی

بیولوژی و آناتومی چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/oladi
oladiut.ac.ir
0000-0002-8522-7321