اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کامبیز راشدی

دانشکده منابع طبیعی

k.rashediut.ac.ir

سردبیر

مهدی جنوبی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mehdi.jonoobiut.ac.ir

دبیر اجرایی

پیام مرادپور

فرآورده های چوبی دانشگاه تهران

pmoradpourut.ac.ir
02632223044

اعضای هیات تحریریه

یحیی همزه

تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ استاد، دانشگاه تهران

hamzehut.ac.ir
02632249311

مجید عزیزی

اقتصاد چوب و مدیریت دانشیار، دانشگاه تهران

maziziut.ac.ir
02632249311

دکتر محراب مدهوشی

مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشیار،دانشگاه گرگان

madhoushigau.ac.ir

اصغر طارمیان

فیزیک چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

tarmianut.ac.ir

سحاب حجازی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

shedjaziut.ac.ir

رضا اولادی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

oladiut.ac.ir

مریم قربانی کوکنده

حفاظت چوب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ghorbani_maryyahoo.com

حمیدرضا منصوری کمساری

فرآورده های چوبی؛ چسب چوب دانشگاه زابل

hamidreza.mansourigmail.com

محمد غفرانی

مکانیک چوب و فرآورده های چوبی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ghofranisrttu.edu

حسین کرمانیان

سرپرست دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی-
رئیس پارک علمی تحقیقاتی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

h_kermaniansbu.ac.ir

مهران روح نیا

دانشگاه آزاد کرج

mehran.roohniakiau.ac.ir

سعید مهدوی

شیمی چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- رییس گروه خمیر و کاغذسازی

smahdavirifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی

رضا اولادی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

oladiut.ac.ir