بر اساس نویسندگان

آ

 • آتون، داود [1] دانشجوی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی ، زیرآب، ایران
 • آخوندزاده بستی، افشین [1] استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • آذرحزین، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آریائی منفرد، محمد هادی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • آریائی منفرد، محمد هادی [1] عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
 • آریائی منفرد، محمد هادی [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آرچین دیالمه، سلطنت [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آرین، امین [1] دانش‌آموخته دکتری صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادی، اکرم [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • آزادی بویاغچی، مهرناز [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 • آزادی بویاغچی، مهرناز [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 • آزادی بویاغچی، مهرناز [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت، اصفهان، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آزادفلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آزادفلاح، محمد [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزاد فلاح، محمد [1] استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آزاد فلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آزاد فلاح، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آقایی، رحیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • آقاجانی، حامد [1] دانش آموخته دکتری گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آقاجان کردی، محمد [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران
 • آقاخانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آقاخانی، محمد [1] دانشجوی دکترای فرآورده های چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران
 • آل ابراهیم، محمدتقی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آلبرت اکلمن، کارل [1] استاد علوم چوب، دانشکده جنگل و منابع طبیعی، دانشگاه پوردو، آمریکا
 • آهنگر، میثم [1] کارشناس ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

ا

 • ابراهیمی، قنبر [1] - استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [2] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، مستوره [1] کارشناس‌ارشد صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی فنی وحرفه ای شهرستان کامیاران
 • ابراهیمی مجدر، رضا [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ابیض، علی [1] کارشناس ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابیض، علی [1]
 • احدنژاد، مائده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احدنژاد، مائده [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، اعظم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • احمدی، حسین [1] استادیار گروه مرمت اشیا، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • احمدی، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • احمدی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
 • احمدی، محمد [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی،
 • احمدی، محمد [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • احمدزاده، مسعود [1] استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدزاده، مسعود [1] دانشگاه تهران
 • احمدی لاجیمی، علی [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اختری، ملیحه [1] استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • اخوان سپهی، عباس [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ارجمند کهق، سجاد [1] دانشجوی کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • ایزی، صدیقه [1] دانشجوی دکتری، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ایزدیار، سهیلا [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسحاقی، سعید [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسدی، فرهاد [1] استادیار بخش صنوبر و جنگل موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • اسدی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • اسدپور، قاسم [1] دانشجوی دکترا گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدپور، قاسم [1] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • اسدپوراتویی، قاسم [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، ساری، ایران
 • اسدپوراتوئی، قاسم [1] استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] استادیار صنایع خمیروکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسدی خوانساری، روزبه [1] استادیاردپارتمان صنایع چوب و کاغذ، دانشکده میرزا کوچک صومعه سرا، دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان، ایران
 • اسدی خوانساری، روزبه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، گرگان
 • اسدی خوانساری، روزبه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مدرس دانشکده فنی و حرفه‌ای صومعه‌سرا، گرگان، ایران
 • اسدی زاده، یعقوب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسفندیاری، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران
 • اسماعیلی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسماعیلی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ایران.
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسمعیلی مقدم، سعید [2] کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • اصغری، ژیلا [1] دانشیار گروه شیمی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • اصلاح، فرناز [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اصلاح، فرناز [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افرا، الیاس [1] استادیار،گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افرا، الیاس [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افرا، الیاس [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان
 • افرا، الیاس [1] استاد گروه خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • افرا، الیاس [1] دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] دانشیار صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افرا، الیاس [1] دانشیار گروه مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • افشاری، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فرآورده های چندسازه چوب، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
 • افشارپور، مریم [1] استادیار گروه شیمی معدنی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • افشارپور، مریم [1] استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • افشار پور، مریم [1] استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران
 • افهامی، داوود [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی سیسی، داود [3] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی سیسی، داود [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی سیسی، داوود [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • افهامی سیسی، داوود [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی سی‌سی، داود [1] دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اقتدارنژاد، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اکبری، سجاد [1] کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه زابل
 • اکبری، مقدسه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری،گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرنژاد، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاطت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکرامی، محمدامین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • اکسمان، کریستینا [1] استاد مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشگاه لولئا سوئد، سوئد
 • اکشتاین، دیتر [1] استاد دانشگاه هامبورگ، آلمان
 • الیاسی، شکوفه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، مازندران، ایران
 • الیاسی، عبدالله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • الیاسی، عبدالله [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • ایلبیگی، فیروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • اله دادی، مریم [2] کارشناس ارشد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امامی نسب، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایمانی، رضا [1] استادیار گروه خمیر و کاغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ایمانی، منیره [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امیدی، حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ، گروه مهندسی صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • امیری، المیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • امیری، مجتبی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
 • امینی، نوید [1] استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امینیان، هدایت الله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • امینیان، هدایت اله [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • امینیان، هدایت اله [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • امینیان، هدایت اله [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • امینی نسب، سید مجتبی [1] استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • امینی نسب، سید مجتبی [1] هیات علمی دانشگاه کردستان
 • امینی نسب، سید مجتبی [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان
 • انصاری، هادی [1] دانشآموخته رشته صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اولادی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اولادی، رضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [3] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • اولادی، رضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

ب

 • بای، محمد علی [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بیات کشکولی، علی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • بیات کشکولی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • بیات کشکولی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • بیات کشکولی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
 • باده ‏یان، ضیاء‎الدین [1] استادیار گروه جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • باده یان، ضیاءالدین [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران
 • باری، احسان [1] مربی گروه علوم و مهندسی چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران، دانشکده‌ی فنی شماره 2 ساری، ساری، ایران
 • بایراش، مجید [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • بارزیچلو، سوزی [1] استاد گروه علوم شیمی و فناوری مواد، کامپوزیت و بایومواد، موسسه پلیمر، انجمن تحقیقات ملی ایتالیا، ناپل
 • باریکانی، مهدی [1] استاد گروه پلی یورتان و مواد پیشرفته، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بازوند، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • بی پروا، پوریا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بی پروا، پوریا [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بی پروا، پوریا [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بخشی، رضا [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • براونینگ، آخیم [1] استاد دانشگاه ارلانگن- نورمبرگ، آلمان
 • برزعلی، سمیرا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • برزگر، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پالایش زیستی،پردیس 1دانشگاه شهیدبهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • برزگر، مهسا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بریمانی آبکسری، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع خمیر و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, ایران
 • بشارتی فر، کامران [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، کارخانه خزر کاسپین
 • بلسی، پاولو [1] استاد، دانشکده داروسازی دانشگاه پروجا ایتالیا
 • بلوری، بهزاد [1] مدیرعامل شرکت تخته فشرده آریانا، تهران، ایران
 • بهرامی فر، نادر [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] دانشیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • بهروز، ربیع [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بهروز، ربیع [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بهروز اشکیکی، ، ربیع [1] - استادیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهمنی، علی اکبر [1] کارشناسی‌ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بهمنی، محسن [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بهمنی، محسن [1] استادیار گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بهمنی، محسن [1] استادیار گروه مهندسی جنگلداری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بوانقی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بوانقی، فاطمه [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

پ

ت

 • تاتاری، علی اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • تاتاری، علی اصغر [1] دانشجوی مقطع دکتری، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • تاتاری، علی‌اصغر [1] دانش آموخته کارشناسی رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی امام خمینی(ره) علی آباد کتول
 • تاتاری، علی‌اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی امام خمینی(ره) علی آباد کتول
 • تاج الدین، بهجت [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • تاج الدین، بهجت [1] عضو هیئت‌علمی (استادیار)، مهندسی بستهبندی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • تاجدینی، آژنگ [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار دانشگاه آزاد ا سلامی ، واحد کرج ، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، کرج
 • تاجیک قنبری، محمد علی [1] دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، University of Maine, Orono, ME, 04469, USA
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار دانشکده منابع جنگلی، دانشگاه مین، امریکا
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • تجویدی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، دانشکده منابع جنگلی، دانشگاه مین، آمریکا
 • تذکررضایی، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • تذکر رضایی، وحید [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • تراهی، رقیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
 • ترکمن، جواد [1] دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • ترکمن، جواد [1] دانشیار گروه علوم جنگل- جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • ترکمن، جواد [1] دانشگاه گیلان-دکترا
 • تقی‎یاری، حمیدرضا [1] استادیار،گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • تقی‏یاری، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکد هی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکد هی مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] استادیارگروه صنایع چوب، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه شهید رجایی
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • تقی یاری، حمید رضا [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • تقی‌یاری، حمید‌رضا [1] استادیارگروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده‌ مهندسی عمران،‌ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • تکزارع، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • تیموریان، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • توپا، افسانه [1] دانشگاه تهران
 • توسلی فرشه، افشین [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • توکلیان، محمد [1] دانش آموخته کارشناس ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

ج

 • جباری، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • جباری، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 • جدیدی، مانیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفری پطرودی، سیدرحمان [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • جعفری پطرودی، سید رحمان [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • جعفری پطرودی، سید رحمان [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب،ایران
 • جعفری پطرودی، سید رحمان [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • جعفری پطرودی، سید رحمان [1] استادیار گروه مهندسی فناوری پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهیدبهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • جعفری پطرودی، سید رحمان [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، مازندران، سوادکوه، زیراب، ایران
 • جعفری صمیمی، مجتبی [1] استادیار گروه عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • جعفرنژاد، صابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، مازندران، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] هیات علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • جلیلی، محمدمهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
 • جلیلی، محمدمهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی پلیمر
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • جمالی راد، لعیا [5] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • جمالی راد، لعیا [2] استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار چندسازه چوب،‌ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جنوبی، مهدی [2] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [3] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جنوبی، مهدی [3] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جهانشاهی، شایسته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده‌های چند سازه چوبی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • جهانشاهی، شایسته [1] دانش آموخته دکترای مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم وصنایع چوب و کاغذ
 • جوادزاده، قاسم [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جورغلامی، مقداد [2] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چ

 • چاوشی، آرش [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • چهارمحالی، مجید [1] فارغ التحصیل دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ح

 • حاجی باقرنائینی، مرجان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
 • حاجی پور، هدیه [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حاجی حسنی، رضا [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
 • حاجی قاسم، مونا [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حافظی، سیده معصومه [1] دانشگاه تهران
 • حامدی، سپیده [1] استادیار گروه مهندسی فناوری پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهیدبهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • حجاریان، مرضیه [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • حجاریان، مرضیه [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [2] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [6] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرچ، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجتی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی رشته حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حجتی مروست، ابراهیم [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حیدری، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حزبی، نازبخت [1] کارشناس ارشد، گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسین، ، محمد علی [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • حسینی، سید بهنام [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، تهران، ایران
 • حسینی، سید بهنام [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید بهنام [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسین پور، رضا [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • حسن پور تیچی، علی [1] مدرس
 • حسینخانی، حسین [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسینخانی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسنی خورشیدی، فاطمه [1] علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • حسین زاده، امید [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسین زاده، سروه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسین زاده، عبدالله [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • حسین زاده، عبدالله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، چالوس، ایران
 • حق پناه، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • حقیقی پشتیری، آذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حمزه زاده، رقیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

خ

 • خادمی اسلام، حبیب الله [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خیاطی نژاد، سعیده [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خان جان زاده، حسین [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • خانعلی، مجید [1] استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خجسته خسرو، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • خجسته خسرو، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • خدائیان چگینی، فرامرز [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خراسانی، زینب [1] دانش آموخته دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خرد، محمود [1] گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • خرمی زاده، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشدجنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] استادیار گروه فرآورده‌های چند سازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] گروه مهندسی و تکنولوژی چوب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خزاعیان، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه فرآورده های چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خزاعیان، ابولقاسم [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • خزاعیان، ابولقاسم [1] دانشگاه گرگان
 • خسروی، شیدا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران
 • خسروی، شیدا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • خسروانی، امیر [2] استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • خسروانی، امیر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • خسروانی، امیر [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • خسروانی، امیر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • خلیلی، علی [1] دانش آموخته دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خلیلیان شلمزاری، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا (ص) بهبهان، ایران
 • خنجری، علی [1] استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • خواجه شاهکوهی، محمد علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران
 • خواجوی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی‏ارشد مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

د

 • دادمحمدی، کبری [1] دانشجوی دکتری مرمت اشیاء فرهنگی- تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 • دادمحمدی، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت، اصفهان، ایران
 • دارابی، پیوند [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • دارابی، پیوند [1] دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دالوند، مسیب [1] دانش آموخته،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دالوند، مسیب [1] دانشجوی دکتری،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دالوند، مسیب [1] دانشجوی دکتری‌، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دالوند، مسیب [2] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دالوند، مسیب [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دالوند، مسیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دانشور، سهیلا [1] کارشناس ارشد، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دائی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دریجانی، علی [1] استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • درستان، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دریکوند، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دستوریان، فروغ [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • دستوریان، فروغ [1] استادیار، گروه صنایع چوب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • دستوریان، فروغ [1] استادیار، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دستوریان، فروغ [1] دانشجوی دکتری ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دستوریان، فروغ [2] دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری
 • دشتی، پروین [1] دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • دهدست، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دهقان، سید علی‌رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دهقان، معین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دهقان، معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دهقانی، محمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، محمد رضا [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دهقانی فیروز آبادی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دهقانی فیروز آبادی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • دهمرده، حبیب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دهمرده قلعه نو، محمد [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دوست‏ حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دوست حسینی، کاظم [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • دوست حسینی، کاظم [1] گروه صنایع چوب

ذ

ر

 • رادفر، فرخ [1] کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راسخی، سعید [1] استاد اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران
 • راشدی، کامبیز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • رحیمی، سهراب [1] کارشناس ارشد صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمانی نیا، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رحمتی، هایده [1] عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی گرگان، واحد گنبد
 • رسالتی، حسین [1] استادیار تکنولو‍‍ژی خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • رسالتی، حسین [1] استادیار گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد تکنولوژی خمیر و کاغد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه تکنولوژی چوب و کاغذ
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسام، غنچه [1] استادیار،گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رسام، غنچه [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رسام، غنچه [1] عضو هیئت علمی، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رسام، غنچه [1] مدیر پژوهش، کمپانی زیلم (مسئولیت محدود)، شماره 15 جاده هادسون، نیوپلایموث 4341، نیوزلند
 • رستگار، سعیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رستگارفر، ناهید [1] دانشجوی دکتری فرآورده های چندسازه چوبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رستم پور، اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [1] دانشجوی دکتری،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [1] دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [2] عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه چوب و کاغذ
 • رستمی چراتی، فرامرز [1] دانشیار گروه شیمی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • رسولی، داود [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • رسولی، داود [3] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رسولی، داود [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسولی، داود [2] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی فناوری پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهیدبهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، مازندران، سوادکوه، زیراب، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رسولی نژادموسوی، سیدمعین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • رشیدی جویباری، ایمان [1] کارشناس ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، حسن [1] استادیار گروه آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا (ص) بهبهان، ایران
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • رضایتی چرانی، پژمان [2] گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • رضایی گلستانی، محمد رضا [1] دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • رضانژاد، شقایق [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رضانژاد، شقایق [1] 1- دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 • رضانژاد دیوکلایی، مجتبی [1] گروه آموزشی رشته صنایع چوب و کاغذ
 • رضائیان، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رضوی، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی عمران-خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • رضوانی، محمدهادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران
 • رضوانی اسکی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • رفیعی، صدیقه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رفیعیان، فاطمه [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رفیقی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رفیقی، علی [1] استادیار گروه فرآورده های چند سازه چوبی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رمضانی، امید [1] استادیار، گروه مهندسی فن‌آوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • رمضانپور، میلاد [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • رمضان زاده، مصطفی [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رمضانی سعادت آبادی، احمد [1] استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • رنگ آور، حسین [1] هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
 • رنگ‌آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • رنگ‌آور، حسین [1] استادیار،گروه صنایع چوب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • رنگاور، حسین [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • رنگاور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رهامین، هاشم [1] دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب،‌ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رهامین، هاشم [1] فارغ التحصیل دکتری تخصصی نانوسلولز و نانوفیلترهای سلولزی از دانشگاه تهران
 • روحانی، مهدی [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج
 • روحانی، مهدی [2] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • روحانی، مهدی [2] استادیار گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار دانشگاه آزاد ا سلامی ، واحد کرج ، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، کرج
 • روح نیا، مهران [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، مازندران، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • روزنااو، توماس [1] گروه شیمی ترکیبات تجدید پذیر، دانشگده شیمی، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو)؛ اتریش
 • رئیسی، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • رئیسی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • رئیسی، مرضیه [1] دکتری فرآورده های چندسازه چوب، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • رئیسی گهرویی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ز

 • زیا اردیل، یوسف [1] استاد رشته ف نآوری چوب و طراحی مبلمان، دانشگاه موولا، ترکیه
 • زارع، حسین [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • زارع، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • زارع، محمدصالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • زارع، محمد صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • زارع حسین آبادی، حمید [1] استادیار، تکنولوژی فرآورده های مرکب چوبی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع حسین آبادی، حمید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع حسین آبادی، حمید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع حسین آبادی، حمید [1] عضو هیات علمی
 • زارع حسین آبادی، حمید [1] گروه صنایع چوب
 • زاکه، بودو [1] استاد گروه شیمی و فناوری چوب، دانشگاه هامبورگ
 • زاکه، بودو [1] استاد بخش شیمی و فناوری شیمیائی چوب دانشگاه هامبورگ آلمان
 • زاهدشیجانی، رضا [1] کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زاهدی طبرستانی، احمدرضا [1] دانش آموخته دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زمانی، خلیل الله [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینلی، فرهاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان

س

 • سیار، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سالاری، ایوب [1] کارشناسی‌ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سالاری، ایوب [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سالاری، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • سام دلیری، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 • سیاه‌پشت، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سپیده دم، سید محمد جواد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • سپهوند، سیما [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ستاری، نوشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • سخندان سرخابی، طه [1] مدیر اجرایی شرکت ساختمانی آتریسا
 • سیدزاده اطاقسرائی، سید رضا [1] دانشجو کارشناسی ارشد عمران-سازه، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • سیدزاده اطاقسرائی، سید مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • سید ناصرالدین، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سراییان، احمدرضا [1] عضو هیات علمی دانشکده چوب وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیارگروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعادت نیا، محمد علی [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • سعادت نیا، محمد علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • سعادت نیا، محمد علی [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • سعیدی، حسیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • سفیدروح، مصطفی [1] دانشجوی دکتری چندسازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سکالو، مژگان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیکستا، هربرت [1] پروفسور گروه محصوالت و سیستمهای زیستی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آلتو، اسپو، فنلاند
 • سیکستا، هربرت [1] پروفسور گروه محصولات و سیستم‌های زیستی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آلتو، اسپو، فنلاند
 • سلمانی، یونس [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سمیعی کوتنایی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • سندبرگ، دیک [1] استاد دانشکده علوم و مهندسی صنایع چوب دانشگاه Lulea، سوئد
 • سهیلی پور، اعظم [1] دانشجوی دکتری مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر تهران، ایران
 • سواری، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • سوسنی، جواد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

ش

 • شاخص، جلال [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شاکری، علی رضا [1] دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، ایران
 • شاکری، علی رضا [2] دانشیار گروه شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار دانشکده شیمی پردیس علوم، دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 • شاکری، علیرضا [1] عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه گلستان
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار پردیس علوم دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، ایران
 • شالبافان، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور، ایران
 • شبان پور، صائب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شجاع، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شجاع الدینی، سید وهاب [1] استادیار پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش‏های علمی وصنعتی ایران، تهران، ایران
 • شیخی، پریزاد [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • شیخ الاسلامی، امین [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس
 • شرری، معراج [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شرری، معراج [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شرری، معراج [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • شرری، معراج [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی،
 • شریفی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شریفی، حسن [1] عضو هیئت علمی گروه چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی ساری
 • شریفی، سید حسن [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شریفی طاسکوه، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شریف نیا، حوری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • شیرینی، فرهاد [1] گروه شیمی، دانشگاه گیلان
 • شعبانی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شعبانیان، میثم [1] استادیار شیمی، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • شعبان‌علیزاده، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شفیعی امریی، سیده شیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • شکری، شکوفه [1] دانش آموخته دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شکروند شکیبا، علی [1] دانشجوی کارشناسی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • شمسیان، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب و فراورده های سلولزی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شمسیان، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی
 • شمسیان، محمد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • شمسیان، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شهرکی، افسانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، ایران
 • شهرکی، افسانه [1] دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شهرکی، افسانه [2] دانشجوی دوره دکتری تخصصی فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شهرکی، افسانه [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • شوب چاری، حسین [1] کارشناس ارشد خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شولز، فریدر [1] استاد گروه تکنولوژی چوب دانشگاه علوم کاربردی روزنهایم، آلمان

ص

 • صادقیان، محمد مهدی [1] فارغ التحصیل مقطع کارشناسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صادقی پناه، وجیهه [1] دانشجوی دکتری فرآورده های چند سازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی پناه، وجیهه [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • صادقی فرد، امیر حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صادقی نیک، بهنام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • صیادی میلانی، هما [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صالحپور، شوبو [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ایران
 • صالح پور، شوبو [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صبور، مهدی [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • صداقت، اکرم [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صداقت، اکرم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صدیفی، بردیا [1] دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • صدقی، مهرداد [2] استادیار دانشگاه گنبد کاووس
 • صفاری، محسن [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 • صفی صمغ‌آبادی، اعظم دخت [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه پیام نورتهران

ض

 • ضیائی، محسن [1] دکتری، علوم و تکنولوژی چوب، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، تهران
 • ضیائی، محسن [1] دکتری علوم و فنّاوری چوب، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
 • ضیائی، محسن [1] دکتری مدیریت مبلمان و صنایع چوب، مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ط

 • طارمیان، اصغر [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] - استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [5] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [2] گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • طارمیان، اصغر [1] گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، ، اصغر [1] - استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طاهری، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • طاهری، علی [1] کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب، دانشگاه شهید رجایی
 • طباطبایی، سید جواد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • طبرسا، تقی [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار، گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده فن آوری چوب و جنگل، دانشگاه گرگان، گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] گروه مهندسی و تکنولوژی چوب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طلایی، آیسونا [1] 1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • طلایی، آیسونا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • طلایی، آیسونا [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

ع

 • عابد اصفهانی، عباس [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)، ایران
 • عابد اصفهانی، عباس [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • عابدینی، رئوفه [1] استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عابدینی، رئوفه [2] استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • عادلی، کامران [1] استادیار اقتصاد جنگل گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران
 • عادلی، کامران [2] استادیار اقتصاد جنگل، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران
 • عادلی، کامران [1] استادیار اقتصاد جنگل گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • عادلی، کامران [1] استادیار گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • عادلی، کامران [1] گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • عالمی، عبدالعلی [1] استاد گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران
 • عباسی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • عباسی، هه ژار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدی، محمدرضا [1] هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه بردفورد، انگلستان
 • عبدالخانی، علی [1] استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] - استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [2] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم صنایع و چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [9] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرز
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • عبدل زاده، حمیده [1] دانش آموخته دکتری، علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • عبدل زاده، حمیده [1] دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدل زاده، حمیده [1] دکتری علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدل‌زاده، حمیده [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عبدوس، مجید [1] استاد گروه شیمی، دانشکده مستقل شیمی، دانشگاه امیرکبیر
 • عبدوس، مجید [1] دانشیار گروه شیمی، دانشکده مستقل شیمی، دانشگاه امیرکبیر، تهران
 • عبدوس، مجید [1] استاد گروه شیمی، دانشکده مستقل شیمی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
 • عدالت، حمیدرضا [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عدالت، حمیدرضا [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • عدالت، حمیدرضا [1] استادیار گروه آموزشی تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عزیزی، مجید [3] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] - دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی، مجید [1] هیئت علمی
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی موصلو، احمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • عزیزی موصلو، احمد [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • عزیزی موصلو، احمد [1] گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران
 • عشوری، علیرضا [1] استاد پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • عشوری، علیرضا [1] استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، تهران، ایران
 • عظیمی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • علیزاده، حسن [1] دانش آموخته کارشناس ارشد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علیزاده، حسن [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علیزاده، حسن [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • علی نیا، صهباء [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی نیای لاکانی، صهباء [1] فارغ التحصیل دکترا گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عمرانی، پانته آ [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عمرانی، پانته آ [2] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عمرانی، پانته آ [1] هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد،رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران

غ

 • غازان، مژگان [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غفاری، رباب [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غفاری، رضا [1] دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 • غفاری، منصور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • غفاری، منصور [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • غفاری، منصور [1] کارشناس ارشد گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • غفاری، منصور [1] دانش‌آموخته دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • غفاری، منصور [1] دانش آموخته دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • غفارزاده ملاباشی، امید [1] مربی گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • غفران، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • غفرانی، محمد [1] استادیار،گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • غفرانی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار،گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • غفرانی، محمد [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] عضو هیات علمی
 • غلامیان، هادی [3] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غلامیان، هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غلامیان، هادی [1] دانشجوی دکتری ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] دانشجوی دکتری‌، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] - کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامپور، بهنام [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • غلامپور، بهنام [1] کارشناسی ‌ارشد بیولوژی و آناتومی چوب ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ف

 • فارسی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • فارئزی پور، محمد مهدی [1] استاد بازنشسته گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابطع طبیعی دانشگاه تهران
 • فایزی پور، محمد مهدی [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فیاض‌فر، سمیرا [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • فائزی‌‏پور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، محمدمهدی [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، مهدی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فائزی پور، مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • فائزی پور، مهدی [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، مهدی [3] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، مهدی فائزی پور [1] دانشگاه تهران، دکتری
 • فائزی‌ پور، مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی‌پور، مهدی [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
 • فتاحی امین، مینا [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فتحی، لیلا [1] استادیار، فارغ التحصیل گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه هامبورگ، هامبورگ، آلمان
 • فتح الله زاده، علی [1] دانشجوی دکتری،رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مناب عطبیعی دانشگاه تهران
 • فخریان روغنی، عباس [2] رئیس آزمایشگاه شیمی چوب و کاغذ سازی/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • فدوی، فرشته [1] دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
 • فرجی، فرشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • فرجی، فرشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • فرجی، فرشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • فرجی، فرشید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
 • فرجی، فرشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • فرج اله پور، محمد [1] دانشجوی دکتری صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرجپور کردآسیابی، امیرمحسن [1] کارشناس ارشد علوم وصنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، چالوس، ایران
 • فرخ پیام، سعیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • فرخ پیام، سعید رضا [1] دانشیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‎طبیعی، دانشگاه زابل، زابل
 • فرزانه کلورزی، جواد [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
 • فرهید، الهام [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • فلاح مقدم بهمبری، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • فولادی، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، مازندران، سوادکوه، زیراب، ایران

ق

 • قاسمی، اسماعیل [2] استاد گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • قاسمی، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
 • قاسمی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قاسمیان، علی [1] استادیار تکنولو‍‍ژی خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار صنایع خمیرو کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیارگروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار علوم و فنّاوری خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیه، مهدی [1] دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران‏، ایران
 • قاسمیه، مهدی [1] استاد عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قدس خواه دریایی، مهرداد [1] دانشیار گروه علوم جنگل- جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • قربانی، مریم [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [5] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
 • قربانی، مریم [1] دانشیارگروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران
 • قربانی، مریم [3] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قربانی، مریم [1] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قربانی، مریم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ
 • قربانی کوکنده، مریم [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قریشی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قطبی فر، علیرضا [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • قلندر زاده، عباس [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی
 • قهری، سامان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • قهری، سامان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • قهری، سامان [1] دانش‏آموخته دکتری فرآورده‏های چندسازه چوب، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، ایران
 • قهری، سامان [1] دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه تربیت مدرس
 • قهرمانی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران

ک

 • کیایی، مجید [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • کیایی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاکی، روژین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کامرانی، سعید [1] کارشناس ارشد صنایع چوب وکاغذ
 • کاوسی، ، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کیائی، مجید [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • کیائی، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • کبیری، احسان [1] کارشناس کنترل کیفیت شرکت صنعت چوب شمال، ایران
 • کرامتی، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • کرد، بهروز [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • کرد، بهروز [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج
 • کرد، بهزاد [3] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد،کرج
 • کرد، بهزاد [2] استادیار گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کردزاخیا، اتار [1] استاد خمیرکاغذ انستیتو تحقیقات چوب و کاغذ مرکز یوهان هاینریش فون تونن آلمان
 • کرستینی، کلودیا [1] استاد دپارتمان علوم و فنون شیمی، دانشگاه رم تورورگاتا، 00133، رم، ایتالیا
 • کریم، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل- جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • کریمی، عبدالله [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • کریمی، علی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، علی نقی [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران و استاد انستیتو تحقیقات جنگل و فراورده‌های جنگلی تروپیکال (INTROP)، دانشگاه پوترای مالزی
 • کریمی، علی نقی [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کریمی، فردین [1] کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فن‌آوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب
 • کرمانیان، حسین [1] دانشیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی - رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فناوری نوین دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس یک دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • کریمی مزرعه شاهی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی مزرعه شاهی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کسب گر حقیقی، رسول [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • کشاورز روبهقانی، اشکان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی،زیراب، ایران
 • کشته‎گر، براتعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • کلابی، بهدوست [1] دانشجوی دکتری گروه جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کلاگر، مهدی [1] دکتری تخصصی صنایع چوب و کاغذ، مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، ایران
 • کلاگر، مهدی [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا
 • کلاگری، محسن [1] عضوهئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • کلانتری چروده، سونیا [1] گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران
 • کلائی مؤخر، فاطمه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کهوند، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • کهوند، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • کهوند، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • کوشا، مجتبی [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • کوشا، مجتبی [1] استادیار دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • کول، فرهاد [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • کول، فرهاد [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل، زابل، ایران

گ

 • گرگیج، رحمت اله [1] دانشگاه تهران
 • گرگیج، رحمت‌اله [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گلی، مجتبی [1] کارشناسی ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، ساری، ایران
 • گلبابائی، فرداد [1] مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، تهران
 • گیندل-آلتموتر، ولفگانگ [1] استاد گروه علوم مواد و مهندسی فرایند، دانشکده منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو)، کونراد لورنز 24، تولن 3430، اتریش

ل

 • لایقی، محمد [1] استادیار صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استادیار عگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] - استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استاد‌یار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار دانشگاه مین، امریکا
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لیاقت، غلامحسین [1] استاد گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • لشکربلوکی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لطفی، صابر [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تبریز
 • لیماتاینن، هنریکی [1] استاد گروه مهندسی فیبر و نانوذرات، دانشگاه اولئو، فندلاند
 • لنگه، هایکو [1] استادیار دپارتمان علوم و فنون شیمی، دانشگاه رم تورورگاتا، 00133 ،رم ، ایتالیا
 • لوتکه، یان [1] استادیار موسسه پژوهش‌های چوب تونن، هامبورگ، آلمان
 • لیونگود، اسکات [1] دانشیار دانشکده فراورده‌های جنگل، دانشگاه ایالتی اورگن، پورتلند، امریکا

م

 • ماستری فراهانی، محمدرضا [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ماستری فراهانی، محمد رضا [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، محمد رضا [2] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • میثاقی، علی [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران
 • مجنونیان قراقز، باریس [1] استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محبی، بهبود [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • محبی، بهبود [1] دانشیار، گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • محبی، بهبود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، بهبود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، بهبود [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، بهبود [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • محبی، بهبود [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، ایران
 • محبی، بهبود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • محبی، نعمت [1] دانشجوی دکترای گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محبی، نعمت الله [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محبی، نعمت الله [1] دانش‌آموخته دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محبی، نعمت الله [2] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محبّی گرگری، رحیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محبّی گرگری، رحیم [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • محبّی گرگری، رحیم [1] مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • محبّی گرگری، رحیم [3] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • محبی گرگری، رحیم [1] مربی گروه صنایع چوب دانشگاه زابل
 • محبی گرگری، رحیم [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل
 • محبی گرگری، رحیم [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • محبوبیان، محمد مهدی [1] استادیار گروه داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • محسنی، رضا [1] استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محسنی، رضا [1] گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محسنی توکلی، صبرینه [1] دانش آموخته دکتری، گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • محمدی، جهانگیر [1] استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • محمدی آچاچلویی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مرمت اشیا، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدی امیراباد، لیلا [1] دانشگاه مارکویت، دانشکده دندانپزشکی، میلواکی، آمریکا
 • محمد‌زاده، میلاد [1] دانش آموخته رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • محمدزاده سقاواز، کامل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • محمدکاظمی، فرانک [1] استادیار دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • محمدی لیمایی، سلیمان [1] دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • محمدی لیمایی، سلیمان [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • محمدمرادی، زهرا [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • محمدی ینقاق، نسیبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محمودکیا، مراد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیارگروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مدهوشی، محراب [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مدهوشی، محراب [1] عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مدهوشی، محراب [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • میری، سیدمحمود [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مرادی، مصطفی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران
 • مرادی، معصومه [1] کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی فن‌آوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب
 • مرادیان، محمدهادی [1] دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • مرادیان، محمد هادی [1] استادیار دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا (ص) بهبهان، ایران
 • مرادیان، محمد هادی [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران
 • مرادیان گیلان، کژال [1] دانش‌آموخته دکتری علوم و صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مرادپور، پیام [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مرادپور، پیام [5] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مرادی پور، مهدی [1] مدیر تحقیقات و نوآوری شرکت جنگل سهامی شفارود، گیلان، ایران
 • مرادی فر، علیرضا [1] کارشناس ارشد صنایع چوب وکاغذ
 • مرتضی ناظریان، مرتضی ناظریان [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل
 • میرخندان، نرگس [1] کارشناس ارشد شیمی آلی،دانشگاه پیام نور تهران
 • میرزایی، قانع [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • میرزازاد، فهیمه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مرزبانی، پویا [1] گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج، ایران
 • مرزبان مریدانی، الهام [1] کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مرشد، مجتبی [1] فارغ التحصیل رشته فراورده های چند سازه چوب دانشگاه زابل
 • میرشکرایی، احمد [1] استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میرشکرایی، سید احمد [1] استاد دانشگاه پیام نور, تهران، ایران
 • میرشکرایی، سید احمد [1] استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران
 • میرشکرایی، سید احمد [1] استاد گروه شیمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میرشکرایی، سید احمد [1] استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور
 • میرشکرائی، سیداحمد [1] استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران
 • میرشکرائی، سید احمد [1] استاد گروه شیمی، بخش علوم، دانشگاه پیام نور
 • میره کی، فرشاد [1] کارشناس ارشد فیتوشیمی دانشگاه گلستان
 • مستوری، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مسعودی فر، مسیح [1] کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه زابل
 • مسگرهای کاشانی، محمد حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • مسگرهای کاشانی، محمد حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • مشکور، مهدی [2] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مشکور، مهدی [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مشکور، مهدی [1] گروه مهندسی و تکنولوژی چوب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مصطفی لو، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چند سازه چوبی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • مطیع، نازنین [1] دانش آموخته کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مطیع، نازنین [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مطیع، نازنین [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • معالی امیری، رضا [1] دانشگاه تهران
 • معزی پور، آیدا [1] دانش آموخته دکتری- دانشگاه تهران
 • معزی پور، بیتا [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • معزی پور، بیتا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • معزی پور، بیتا [1] دانشگااه محقق اردبیلی
 • معصومی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • معظمی، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ گرایش سازه‌های چوبی و مسئول تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا، ایران
 • معظمی، وحید [1] فارغ التحصیل رشته صنایع چوب دانشگاه زابل
 • معین الدینی، مظاهر [1] گروه محیط زیست
 • معنوی، غلامحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • مقدم نیا، علیرضا [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مقصودلوراد، سپیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیتو شیمی دانشگاه گلستان گرگان،
 • ملاحسنی، امیر [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد ا سلامی ، واحد کرج ، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، کرج ،
 • ملکی، صادق [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ملکی، صادق [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • ملکی، صادق [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • ملکی، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ملکی، صادق [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • ملکی، صادق [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • ملکانی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • ملکیان، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • ملک نیا، رحیم [1] استادیار گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • ملک نیا، رحیم [1] گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • منتظری، میلاد [1] دانش‌آموخته گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • منصوری، حمیدرضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • منصوری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشگاه زابل
 • منصوری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • منصوری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • منصوری، حمید رضا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • منصوری، معصومه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • منصوریار، ایرج [1] کارشناس ارشد صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • منصوریار، ایرج [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • منقولی، محمدتقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • مهاجر، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاطت و اصلاح چوب
 • مهدیخانی، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • مهدی نیا، میثم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران
 • مهدی نیا، میثم [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • مهدوی، سعید [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • مهدوی، سعید [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، کرج، ایران
 • مهدوی، سعید [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، کرج، ایران
 • مهماندوست، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • مهماندوست کتلر، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مهماندوست کتلر، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • موسی زاده، حسین [1] استادیار، مهندسی مکانیک، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • موسوی، سید یحیی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، باشگاه پژوهشگران جوان
 • موسوی، سید یحیی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
 • موسوی، ولی الله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران
 • موسوی، ولی الله [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • موسوی میرکلایی، سیده طاهره [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • مومن بیک، فریبرز [1] استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ن

 • نادعلی، الهام [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ٬ دانشکده منابع طبیعی٬ دانشگاه تهران
 • نادعلی، الهام [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نارچین، پروانه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ناصری کریموند، صدیقه [1] کارشناسی ارشد گروه جنگلداری ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران
 • ناظریان، مرتضی [1] دانشیار گروه سامانه های زیستی، دانشکده مهندسی فناوری-های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ناظریان، مرتضی [1] دانشیار، گروه سامانه های زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ناظریان، مرتضی [1] دانشیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‎طبیعی، دانشگاه زابل، زابل
 • نامداری، سمانه [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نجاتی، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • نجفی، عبدالله [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • نجفی، عبدالله [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران
 • نجفی، عبدالله [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
 • نجفی، عبد الله [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • نجفی، فرهود [1] پژوهشکده پوشش های سطح و فناورری های نوین، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران.
 • نیسی، فواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • نصیریانی، سعیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نصرتی، بابک [1] عضو هیات علمی گروه صنایع چوب دانشگاه زابل
 • نصرتی، بابک [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • نصرتی، بابک [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نصرتی ششکل، بابک [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • نصرتی ششکل، بابک [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نصرتی ششکل، بابک [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • نصرتی ششکل، بابک [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع-طبیعی، دانشگاه زابل، زابل
 • نصرتی ششکل، بابک [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • نصرتی ششکل، بابک [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نظرنژاد، نورالدین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • نظرنژاد، نورالدین [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • نظرنژاد، نورالدین [1] استادیار صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • نظرنژاد، نورالدین [1] دانشیار دانشگاه ساری
 • نظرنژاد، نورالدین [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نظرنژاد، نورالدین [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نظرنژاد، نورالدین [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نظرنژاد، نورالدین [1] گروه چوب و کاغذ دانشگاه منایع طبیعی ساری
 • نقدی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نقدی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه سمنان
 • نقدی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
 • نقی‌زاده، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
 • نیکبخت، علیرضا [1] گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • نیکخواه دافچاهی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • نیکخواه دافچاهی، مصطفی [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • نیکخواه شهمیرزادی، آزاده [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • نوری، حبیب [1] کارشناس ارشد گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

و

 • والی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • وزیری، مژگان [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع چوب دانشگاه Lulea، سوئد
 • وزیری، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • وزیری، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • وزیری، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، ایران
 • وزیری، وحید [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • وزیری، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • وزیری، وحید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • وزیری، وحید [1] هیئت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس
 • ویسی، رامین [1] دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
 • وطن خواه، الهام [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • وطن خواه، الهام [1] استادیار گروه مهندسی سامانه های زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • ولوسکی، ریچارد [1] استاد دانشکده فراورده‌های جنگل، دانشگاه ایالتی لوییزیانا، بتنروژ، امریکا

ه

 • هاتف نیا، حمید [1] دانشجوی دکتری گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • هاجز، دونالد جی [1] استاد گروه جنگل‌داری، حیات‌وحش و شیلات، مرکز سیاست منابع طبیعی، دانشگاه تنسی، ناکسویل، ایالات متحده آمریکا
 • هتگر، هوبرت [1] گروه شیمی ترکیبات تجذیدپذیر، دانشکده شیمی، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین (بوکو)، اتریش
 • هراتی مقدم، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • همتی، تکتم [1] دانشجوی دکتری فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • همت آبادی، حجت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • همزه، یحیی [1] - استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [10] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • هنربخش رئوف، عباس [1] استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه سمنان
 • هنربخش رئوف، عباس [1] استاد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ی

 • یاری فیروزآبادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چند سازه چوبی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • یحیایی، سید محمد حسین [1] دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 • یداللهی، صغری [1] عضو هیات علمی آموزشکده سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر
 • یدالهی، رحیم [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • یدالهی، رحیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یزدانی، رسول [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و فنّاوری خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • یزدان‌پرست، کوشا [1] کارشناسی ارشد،علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • یوسفی، حسین [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی و تکنولوژی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسفی، حسین [1] استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی و تکنولوژی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • یوسف زاده، مریم [1] دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • یوسفی لنبر، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران
 • یوسف هاشمی، سیدمهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • یونسی کردخیلی، حامد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
 • یونسی کردخیلی، حامد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • یونسی کردخیلی، حامد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه سمنان
 • یونسی کردخیلی، حامد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • یونسی کردخیلی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس