مجله صنایع چوب و کاغذ ایران (IJWP) - واژه نامه اختصاصی