درباره نشریه

 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران نشریه رسمی انجمن صنایع چوب و کاغذ ایران به­ صورت متن باز منتشر می شود و از طریق سامانه رسمی نشریه در دسترس عموم قرار دارد. تمامی حقوق مقالات متعلق به نویسندگان است که پس از داوری توسط ارکان نشریه و پذیرش بر روی وبگاه نشریه برای دانلود قرار داده می شود. نویسندگانی که مقالات آنها برروی وبگاه نشریه قرار می گیرد با شرایط و ضوابط ذیل موافق هستند:

 

1-      حقوق معنوی مقالات منتشر شده متعلق به نویسندگان بوده و آنها به مجله مجوز انتشار مقالات بر اساس لیسانس CC BY مندرج در اساسنامه Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) که به نویسندگان اجازه اشتراک گذاری، توزیع، تغییر مقالات، حتی به صورت تجاری، مادامیکه نام این مجله را به عنوان ناشر اصلی ذکر کنند را می دهد. 

 2-      نویسندگان قادر به انجام ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده مقاله در مجله (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن سازمانی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش در این مجله را دارند.

 

 3-      نویسنده می­ توانند قبل و در طول فرآیند ارسال به مجله، مقاله خود را به صورت آنلاین (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) ، با ذکر مقاله چاپ نشده و یا با هدف افزایش میزان ارجاع آن معرفی کنند.