شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران

2 هیئت علمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی انجام‌شده است. برای این منظور پس از مطالعات و بررسی پژوهش‌های انجام‌شده و مصاحبه با کارشناسان متخصص، شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به 5 گروه اصلی و 26 زیر شاخص تقسیم شدند. اهمیت شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها پس از اخذ آرای کارشناسان با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس درجه‌بندی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص‌های اصلی در بهینه‌سازی مصرف انرژی به ترتیب اولویت اصلاح فرآیند، دانش فنی و نیروی انسانی، استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند و مانیتورینگ فرآیند، اجرای نظام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) و بازیابی انرژی می‌باشند. شاخص اصلاح فرآیند با وزن 38/0 بالاترین اولویت را در بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. همچنین از بین 26 زیر شاخص مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه، زیر شاخص‌های بهبود فرآیند خمیرسازی، سطح تحصیلات پرسنل کارخانه، سابقه کار پرسنل، کاهش توقفات، تحقیق و توسعه، سنسور اندازه‌گیری آنلاین رطوبت و گراماژ کاغذ به ترتیب با ارزش وزنی 209/0، 119/0، 116/0، 113/0، 066/0، 051/0، 045/0 دارای بالاترین اهمیت می‌باشند. نرخ ناسازگاری کلی در این بررسی 01/0 است که نشان می‌دهد نتایج پایداری و سازگاری بالایی دارد. نتایج حاصله از این کار پژوهشی می‌تواند در تسریع اجرای فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی در سایر کارخانه‌های کاغذسازی ایران نیز مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها