استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

در حال حاضر یافتن کاتالیزور باکیفیت بالا و دوستدار محیط‌زیست برای چسب­های گرماسخت از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر استفاده از پلی­اسید حاصل از لیگنین مالئیک­دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی­اکسال می­باشد. به همین منظور در مرحله اول، واکنش فنولاسیون لیگنین به‌منظور افزایش گروه­های هیدروکسیل انجام شد. سپس لیگنین اصلاح شده با مالئیک انیدرید واکنش داده شد تا پلی­اسید بر پایه لیگنین مالئیک­دار شده حاصل گردد. در مرحله بعد، مقادیر متفاوت کاتالیزور تولیدی (0،1،2 و 3 درصد) به چسب اوره- لیگنین- گلی­اکسال اضافه گردید و چسب تهیه‌شده در ساخت تخته خرده چوب استفاده شد. ویژگی­های مختلف چسب و تخته تولیدی مطابق روش­های استاندارد اندازه‌گیری شد و با تخته‌هایی که در آنها از کاتالیزور کلرید آمونیوم استفاده‌شده بود (به‌عنوان نمونه شاهد) مقایسه گردید. همچنین رفتار حرارتی چسب قبل و بعد از افزودن کاتالیزور با استفاده از دستگاه آنالیز گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) موردبررسی قرار گرفت. به‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که پلی اسید حاصل از لیگنین مالئیک­دار شده می­تواند به‌عنوان کاتالیزور مؤثر برای چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال مورداستفاده قرار گیرد. نتایج بررسی­های فیزیکی شیمیایی چسب نشان داد که با افزایش میزان کاتالیست تا 3 درصد، میزان pH و زمان ژله­ای شدن چسب به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد. آنالیز DSC نشان داد که افزودن کاتالیست پلی اسید موجب کاهش بیشتر دمای انعقاد چسب در مقایسه با کلرید آمونیوم می‌گردد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های تولیدی، افزودن 3 درصد پلی اسید بر پایه لیگنین موجب بهبود معنی­دار مقاومت­های مکانیکی (چسبندگی داخلی، مدول‌الاستیسته و مقاومت خمشی) و پایداری ابعاد تخته خرده چوب می­گردد.

کلیدواژه‌ها