بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دوره دکتری تخصصی فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشگاه تهران

4 گروه شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

5 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رفتار زیست­تخریب­پذیری و خواص گرمایی نانوکامپوزیت­های پلی­کاپرولاکتون/ پلی­لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز بود. پلی­کاپرولاکتون و پلی­لاکتیک اسید با نسبت­های 100/0، 95/5، 90/10 و 80/20 درصد در کلروفرم حل شدند و نانو­کریستال سلولز در سطوح 0، 5/0، 1 و 3 درصد به ترکیبات اضافه شد و نانوکامپوزیت­ها به روش ریخته­گری حلال تهیه شدند. سپس، رفتار زیست‌تخریب‌پذیری آن­ها در محیط خاک بررسی شد. خواص گرمایی نانوکامپوزیت­ها، توسط آزمون­های وزن سنجی گرمایی و گرماسنجی روبشی تفاضلی بررسی شد. میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل­میدانی نیز برای مطالعه میکروسکوپی نانوکامپوزیت­ها، استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش نانو­کریستال سلولز تا 1 درصد، کاهش جرم نانوکامپوزیت­ها افزایش یافت، اما افزودن 3 درصد از آن منجر به افت کاهش جرم نانوکامپوزیت­ها شد. با افزایش پلی­لاکتیک اسید، تا 10 درصد، کاهش جرم کامپوزیت­ها کاهش یافت اما افزودن 20 درصد از آن منجر به افت کاهش جرم کامپوزیت­ها شد. افزودن نانوکریستال سلولز به پلی­کاپرولاکتون، مقاومت گرمایی آن را افزایش داد، اما افزودن پلی­لاکتیک اسید این مقاومت را کاهش داد. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی، تخریب نانوکامپوزیت­ها در خاک را تائید کردند.

کلیدواژه‌ها