ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق، ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده‌ساینده بود. بدین منظور نوع گونه چوبی (راش، بلوط و صنوبر)، سرعت برش (200، 400 و 600 متر بر ثانیه) و همچنین جهت برش (موازی و عمود بر الیاف) به‌عنوان عوامل متغیر تحقیق انتخاب شدند. پس از برش نمونه‌ها با جت‌آب، تصویربرداری از سطح و لبه‌ نمونه‌ها در محل برش توسط اسکنر با وضوح dpi1200 انجام شد. برای اندازه‌گیری عمق و شکاف‌برش در تصاویر بدست‌آمده، از نرم‌ افزار Image Jاستفاده شد. کیفیت سطح با استفاده از زبری‌سنج سوزنی ارزیابی شد و پارامترهای زبری سطح شامل Ra و Rz اندازه‌گیری شدند. بیشترین و کمترین مقادیر عمق و شکاف‌برش به ترتیب برای چوب صنوبر و چوب راش اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج می‌توان اظهار داشت که جهت برش تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی پارامترهای برش دارد، به‌طوری‌که بیشترین عمق و کمترین شکاف‌برش در جهت موازی الیاف مشاهده شد. همچنین نتایج نشان دادند با افزایش سرعت برش، عمق‌برش افزایش یافته و شکاف‌برش کاهش می‌یابد. بیشترین و کمترین مقادیر پارامترهای زبری‌سطح به ترتیب در چوب صنوبر(80µ/136=Rz) و چوب راش(62µ/115=Rz) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصله می‌توان نتیجه‌گیری کرد، ماشین‌کاری با سرعت بالا در چوب‌های با بافت متراکم و در راستای موازی الیاف می تواند منجر به بهبود کیفیت‌ سطح در برش با جت‌آب ‌گردد.

کلیدواژه‌ها