بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ساری

2 دانش آموخته دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری، استفاده از کارت­های اعتباری به‌طور چشمگیری افزایش پیداکرده است. استفاده از این کارت­ها با دستگاه­های عمومی سبب انتقال عوامل بیماری‌زا می­گردد. در این پژوهش، با استفاده از مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی نانو کریستال سلولز و کربوکسی‌متیل سلولز همراه نانوذرات اکسید آهن، کاغذهای مغناطیسی باقابلیت ضد باکتریایی تولید شدند و سپس عملکرد آن بر روی دو باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون مغناطیسی نشان داد که تمامی نمونه­ها خاصیت سوپر پارامغناطیس از خود نشان دادند. بالاترین مقدار اشباع مغناطیسی برابر (emu/g) 25 مربوط به نمونه نانومگنتیت، سپس (emu/g) 15 برای نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی نانو کریستال سلولز است. تأثیر ضد باکتریایی کاغذها بر دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بوده و سبب عدم رشد باکتری­ها شده است. همچنین بزرگ‌ترین هاله عدم رشد، در نمونه­های کاغذ مغناطیسی پوشش داده‌شده با نانو کریستال سلولز و کربوکسی­متیل سلولز دیده شد.

کلیدواژه‌ها