بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران،

2 دانشیار

3 مدیر کنترل کیفیت

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق اصلاح سطح الیاف سلولزی و تأتیر آن بر روی خواص مکانیکی چندسازه‌های الیاف سیمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. اصلاح سطح سلولزی از طریق رسوب گذاری نانوسیلیس در دو سطح 3 و 5 درصد (براساس وزن خشک سیمان) انجام شد. الیاف به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی، اسپکتروسکوپی پراش انرژی، طیف-سنجی مادون قرمز و پـراش پرتـو ایکـس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین خواص مکانیکی چندسازه‌ها در حالت مرطوب و خشک بررسی شد. تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی میدانی و اسپکتروسکوپی پراش انرژی نشان داد، نانوسیلیس روی سطح الیاف به خوبی رسوب کرده‌اند. کاهش گروه‌‌‌های هیدروکسیل و پیوند شیمیایی بین سلولز و سیلیس پس از اصلاح توسط طیف‌‌سنجی مادون قرمز تایید شد. همچنین شاخص بلورینگی الیاف 15درصد کاهش یافت. نتایج مکانیکی نشان داد، الیاف سلولزی اصلاح شده در ماتریس موجـب افـزایش مدول گسیختگی چندسازه‌ها در هر دو حالت شده است.
کلمات چکیدی: چندسازه، نانو سیلیس، سیمان، اصلاح الیاف سلولزی، خواص مکانیکی

کلیدواژه‌ها