دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 159-333 
بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

صفحه 159-169

امین آرین؛ محمد مهدی فایزی پور؛ مجید عزیزی؛ ریچارد ولوسکی؛ اسکات لیونگود


بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف‌های هرز

صفحه 241-251

امید غفارزاده ملاباشی؛ معراج شرری؛ محمدتقی آل ابراهیم


قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زیستی و ثبات ابعاد چوب

صفحه 267-282

داود افهامی سیسی؛ مژگان غازان؛ رضا اولادی؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی


اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوع PCC بر خواص ممانعتی، نوری و زبری کاغذ

صفحه 283-295

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


بررسی کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)ساخته شده از الیاف بازیافتی به دو روش حرارت دهی اهمیک و هیدروترمال

صفحه 323-333

بیتا معزی پور؛ علی عبدالخانی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ اصغر طارمیان