بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد دانشکده فراورده‌های جنگل، دانشگاه ایالتی لوییزیانا، بتنروژ، امریکا

4 دانشیار دانشکده فراورده‌های جنگل، دانشگاه ایالتی اورگن، پورتلند، امریکا

چکیده

چکیده
با توجه به سیر صعودی مصرف چوب و فرآورده‌های آن در کشور و منابع ثابت و محدود داخلی، کمبود این ماده اولیه در کشور، واردات چوب راه حلی پرهیزناپذیر برای تأمین نیازهای صنایع روبه گسترش چوبی می‌باشد. درحالیکه واردات چوب خام به کشور ایران همواره با چالش‌های متعددی رو به رو است. از اینرو هدف از این مطالعه تعیین و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در واردات چوب به ایران می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است، همچنین روش تحلیلی به کارگرفته شده در این مقاله به منظور اولویت بندی چالش‌های اساسی موجود در وارادت روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی است. برای این منظور با مطالعات و بررسی پژوهش‌های انجام شده و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب چالش‌های موجود در واردات چوب ایران به5 گروه اصلی و 35 زیر شاخص تقسیم شدند. نتایج نشان داد که در میان شاخص‌های سطح اصلی، شاخص‌های قانونی، اقتصادی، سیاسی ، زیر ساخت ومدیریت به ترتیب دارای بالاترین ارزش وزنی می‌باشند.همچنین زیر شاخص مشکلات قانون حفظ نباتات نسبت به سایر زیر شاخص‌ها دارای بالاترین اولویت بوده و بعد از آن زیر شاخص‌های نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی، حمایت‌های بانکی،تولید ناخالص، به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را به خود اختصاص داده-اند.

کلیدواژه‌ها


[1] Hosein zadeh, O., 2015. Analysis of Poplar process value chain in Western Azerbaijan province aims to upgrading. Iranian journal of wood and paper industries, 6(1): 1-12.  (In persisan).
[2] Tajdini, A., Mofrad, H., Latibari, A.J. and Roohnia, M., 2011. Analysis of wood based panels in Iran: simultaneous equations model approach. African Journal of Business Management, 5(34):13169-13175.
[3] Ghofrani, M., Zare, A. and Azizi, M., 2017.Identifying and prioritizing indicators and effective solutions to optimization the use of wood in construction classical furniture by using AHP (Case study of Qom). Iranian journal of wood and paper industries, 7(4): 573-589. (In Persian).
[4] Tofighi, H. and Mehrabian.A., 2002.Investigation of effective factors on demand for import functions of consumer , capital and intermediate goods. Journal of Economic Research, 4(13):54-74. (In Persian).
[5] Tashkini, A. and Bastani.A.,2006. Estimation of demand for import function for Iran‘s economic. Journal of Trade Studies, 10(40):205-226. (In Pesian).
[6] Alizadeh Aliabad, A., 2009.  Check the status of wood import and solutions to facilitate it in Iran sIranian. Journal of Forest and Range Protection Research, 7(1):15-25. (In Pesian).
[7] Malczewski, J., 2006. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. International Journal of Geographical Information Science, 20(7): 703–726.
[8] Imani Jajarami, H., 2000. Familiarity with the Delphi method and its application in decision making. City Management Journal, 1(1):35-9.
[9] Van Laarhoven, P. J. M. and Pedrycz, W., 1983. “A fuzzy extension of Saaty’s priority theory”, Fuzzy Sets and Systems, 11: 199-227.
[10] Chang, P. T., Huang, L. C. and Lin, H. J., 2000. The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and an application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems,112: 511-520.
[11] Chen , T. and Wang, M.-J. J., 1999. Forecasting methods using fuzzy concepts. Fuzzy Sets and Systems, 105: 339–352.
[12] Cheng, C. H. and Lin, Y., 2002. Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142:174–186.
[13] Hsu, Y. L., Lee, C., H. and Kreng, V. B., 2010. The application of fuzzy Delphi Method and fuzzy AHP in lubricant regenerative technologyselection. Expert Systems with Applications, 37: 419-425.
[14] Lee A. H. I., Chen W. C. and Chang C. J., 2008. A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the in the manufacturing industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34(1):96-107.
[15] Zhu k. j., Jing Y. and Chang D. Y.,1999. A discussion on extent analysis method and applications of fuzzy-ahp, European jornal of operational research, 116: 450-456.
[16] Ceglowski, J., 2010. Exchange rate pass- through to bilateral import prices. Journal of International Money and Finance, 29(3), 1637- 1651.
[17] Kim, D.J., 2004. Causality of roundwood import and macro-economic variables. Journal of Korean Forest Science 93(6): 344-348.
[18] Ghosh, A.and R. S. Rajan., 2009."Exchange Rate Pass-Through in Korea & Thail, Trends & Determinants", Japan & World Economy, 21(1):. 55-70.
[19] Shoeibi, SH., Heshmatol Vaezin,S. M., Amiri, S. and Shamekhi, T.,2010. Impact of wood import tariff on illegal wood logging in Northern Caspian Forests. Iranian Journal of Forest, 2(1):13-24.(In Persian).
[20] Akhavan, A., 2004. Applied Macroeconomics, 6th Ed., Institute for Trade Studies and Research, 476p.(In Persian).
[21] Bodi, Z., Alex, K. and Alan, M. J., 2001. Essentials of Investments, 5th Ed. New McGraw Hill.726p.
[22] Li, H., Luo, J. and Mccarthy, P., 2002. Demand Functions for Paper and Paperboard in China. In:International Conference of the Integration of the Greater Chinese Economics. Hong Kong June2002.availablefrom, http://www.bm.ust.hk/~ced/P%20MCCARTHY.pdf.