تاثیر تیمارهای حفاظتی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه‏ها (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در اثر باقی ماندن گرده‏بینه‏ها در داخل جنگل و به ویژه کنار جاده، ترک‏های ناشی از آزاد شدن تنش‏های رشد در مقطع عرضی گسترش پیدا می‏کند. همه این عوامل منجر به کاهش درجه کیفی گرده بینه‏ها می‏شود که می‏توان با اندود کردن مقاطع چوب با پارافین و حفاظت مقاطع بینه‏ها با S کوبی، از گسترش ترک‏های مقطعی جلوگیری نمود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تیمارهای اندود کردن با پارافین و S کوبی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه در پارسل‏های 317 و 320 بخش گرازبن جنگل خیرود انجام شد. در این تحقیق 180 گرده‏بینه از دو گونه راش و ممرز به طور تصادفی انتخاب شدند که از هر گونه 30 بینه برای تیمار S کوبی، 30 بینه برای تیمار پارافین و 30 بینه هم شاهد در نظر گرفته شدند. از آزمون دانکن برای گروه‏بندی میانگین‏ها و به منظور مقایسه میانگین‏ها قبل و بعد از اعمال تیمارها از آزمون t جفتی استفاده شد. آزمون دانکن نشان داد که در گرده‏بینه‏های ممرز، تیمار S کوبی کمترین افزایش شکاف را نسبت به دو تیمار پارافین و شاهد دارد و از نظر آماری نیز این اختلاف معنی‏دار است. آزمون دانکن نشان داد که در گرده‏بینه‏های راش، تیمار S کوبی کمترین میزان افزایش شکاف را نسبت به دو تیمار پارافین و نمونه‏های شاهد دارد. می‏توان نتیجه‏گیری نمود که کمترین میزان افزایش ترک‏ در گرده‏بینه‏های دو گونه راش و ممرز در تیمار S کوبی مشاهده شد و این تیمار، بیشترین نقش را در جلوگیری از ترک های طولی نسبت به تیمار پارافین دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sessions, J., Boston, K., Murphy, G., Wing, M.G. and Kellogg, L., 2007. Harvesting operation in the Tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 170 p.
[2] Conway, S., 1984. Logging practice; principles of timber harvesting systems. Miller Freeman Publications, Inc. 465 P.
[3] IFRWO, 1989. Grading and scaling of wood products. Iranian Forest, Rangeland and Watershed Organization, Working paper, 35 p.
[4] Sarikhani, N.,2009. Forest utilization. University of Tehran Press. 3th edition. 728p.(In Persian).
[5] Haynes, H.J.G. and Visser, R.J.M., 2004. An Applied Hardwood Value Recovery Study in the Appalachain Region of Virginia and West Virginia. International Journal of Forest Engineering, 15(1): 7–13.
[6] Ebrahimi, Gh., 1983. Wood drying in outdoor. University of Tehran Press. 253p. (In Persian).
[7] Ebrahimi, Gh. and Faezipour, M., 1994. Wood drying in kiln. University of Tehran Press. 460p. (In Persian).
[8] Wilhelmsen, G., 1969. Protection of wood raw material in Scandinavia. Material und Organism, 4(3): 201–229.
[9] Yang, D.Q. and Normand, D., 2012. Best practices to avoid hardwood checking Part I: Hardwood checking – the causes and prevention, FPInnovations, Progress Report TT5.7, Eastern Region, Quebec, Canada, 20 p.
[10] Rice, R.W., Wengert, E.M. and Schroeder, J.G., 1988. The potential for check reduction using surface coatings. Forest Products Journal, 38(10): 17–23.
[11] Yang, D.Q. and Beauregard, R., 2001. Check development on jack pine logs in Eastern Canada. Forest Products Journal, 51 (10): 63–65.
[12] Yang, D.Q. and Normand, D., 2008. End coating to prevent checks on hardwood, FPInnovations-Forintek Report No. 5366, Eastern Region, Quebec, Canada, 40 p.
[13] Linares-Hernandez, A. and Wengert, E.M., 1997. End Coating Logs to Prevent Stain and Checking. Forest Products Journal, 47(4): 65–70.
[14] Rice, R.W., 1995. Transport coefficients for six log and lumber end coatings. Forest Products Journal, 45(5): 64–68.
[15] Yang, D.Q. and Normand, D., 2013. Best Practices to Avoid Hardwood Checking, Part II. Prevention of Checking by Proper Storage Methods, FPInnovations,  Progress Report, Project No. TT5.7, Eastern Region, Quebec, Canada, 33 p.
[16] Naghdi, R., Firozan, A.H., Torkaman, J. Hosini, J., Ghajar, I. and Jalali, A.M., 2013. Assessment of Anti-checking Iron and Paraffin Treatments Effects on the End-check Size of Logs. Journal of forest and wood products, 66(1):55–68.
[17] Khademi, H., 2003. Assessment of the check diametric changes in logs of Fagus Orientalis and its effect on veneer production process. Scientific and Research Journal of Agriculture, 12: 69-80.
[18] Iran Institute of Standard and Industrial Research, 1972. Standard, Definitions and Dimensions of Forest and Forestry Cut off. Vol. 1275.