دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 335-481 
تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلی اتیلن حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم، تثبیت کننده نوری و چوب تیمار حرارتی شده

صفحه 349-360

محمد دهمرده قلعه نو؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی؛ داود رسولی؛ علی رضا شاکری؛ اسماعیل قاسمی


اثر استفاده از صمغ بنه برخواص فیزیکی و مکانیکی چوب روغن‌گرمایی شده

صفحه 361-373

مراد محمودکیا؛ اصغر طارمیان؛ علی نقی کریمی؛ علی عبدالخانی؛ محمدرضا ماستری فراهانی


اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی

صفحه 399-407

راضیه برزگر؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ سپیده حامدی


محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی

صفحه 419-427

فرخ رادفر؛ حمید زارع حسین آبادی؛ محمد لایقی؛ پیام مرادپور