محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مقاله، زاویه پیچش دسته نرده پله پیچ چوبی از چوب راش (orientalis fagus) در مقیاس یک ششم بر اساس استاندارد SMA-R311 به روش سنتی و به کمک روابط مثلثاتی محاسبه شده و تاثیر شعاع دایره، پهنای دسته نرده و زاویه شیب بر زاویه پیچش دسته نرده مورد بررسی قرار گرفت. شعاع بیرونی دایره (5/16 و 5/42 سانتی‌متر)، پهنای دسته نرده (5/4 و 8 سانتی‌متر)، زاویه شیب ( 15 و 33 درجه) به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند با کاهش قطر دایره زاویه شیب پله افزایش می‌یابد. افزایش زاویه شیب پله منجر به افزایش زاویه پیچش دسته نرده شده، ولی ازدیاد پهنای دسته نرده تاثیری بر زاویه پیچش نداشت. همچنین نشان داده شد تغییرات زاویه شیب و زاویه پیچش نسبت به شعاع دایره غیر خطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Kazemi Najafi, S., Maleki, S., Ebrahimi, Gh. and Ghofrani, M., 2017. Determination of withdrawal resistance of staple joints constructed with various members of upholstered furniture. Iranian Journal of wood and paper industries, 8(1):95-108. (In Persian).
[2] Hammer, O., 2016. The perfect shape: Spiral stories, Copernicus, Göttingen, Germany, 258p.
[3] Pousette, A.,2003. Full-scale test and finite element analysis of a wooden spiral staircase. European Journal of Wood and Wood Products, 61(1): 1-7.
[4] Pousette, A., 2006. Testing and modeling of the behavior of wooden stairs and stair joints. Journal of Wood Science, 52(4): 358-362.
[5] Afifi, M., Parke, B. and Al-Hussein, M., 2014. Integrated approach for older adult friendly home staircase architectural design. Automation in Construction, 39: 117-125.
 [6] Moradi, M., Mohadjer, M. R. M., Sefidi, K., Zobiri, M. and Omidi, A., 2012. Over-mature beech trees (Fagus orientalis Lipsky) and close-to-nature forestry in northern Iran. Journal of Forestry Research, 23(2): 289-294. (in Persian).