بررسی تاثیر پودر پلی اتیلن بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

3 کارشناس کنترل کیفیت شرکت صنعت چوب شمال، ایران

چکیده

در این تحقیق، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب سه لایه ساخته شده با پودر پلی اتیلن بازیافتی و ذرات خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پودر پلی اتیلن بازیافتی در سطوح مختلف (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) و چسب اوره فرم آلدهید در دو سطح 5 و 10 درصد استفاده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های آزمونی شامل دانسیته، جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش پلی اتیلن بازیافتی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی در مقایسه با نمونه شاهد (بدون پلی اتیلن) به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافت. افزودن رزین اوره فرم آلدهید تأثیر معنی‌داری بر مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی داشت. میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب تخته خرده چوب‌ها با افزایش میزان پلی اتیلن یک‌ روند کاهشی را نشان دادند، به‌ طوری‌ که بیشترین مقدار آن مربوط به عدم استفاده از پلی اتیلن بازیافتی و کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته‌های دارای 50 درصد پلی اتیلن بود. با افزایش رزین اوره فرم آلدهید از 5 به 10 درصد، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی افزایش یافت. همچنین افزایش رزین اوره فرم آلدهید موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت شد. به دلیل عملکرد خوب پودر پلی پروپیلن در بهبود مقاومت‌ها مقدار چسب اوره فرم آلدهید در ساخت تخته خرده چوب می‌تواند کاهش یاید. لذا با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان تیمار 40 درصد پلی اتیلن و 5 درصد رزین را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Baharoğlu, M., Nemli, G., Sarı, B., Birtürk, T. and Bardak, S., 2013. Effects of anatomical and chemical properties of wood on the quality of particleboard Composites Part B: Engineering, 52: 282-285.
[2] Adhikary, K., Pang, S. and Staiger, M., 2008. Dimensional stability and mechanical behaviour  of wood - plastic composites based on recycled and virgin high-density polyethylene. Composites Part B: Engineering, 39: 807-815.
[3] Kord, B., zare, H. and Hosseinzadeh, A., 2016. Investigation on the effect of mixed rapeseed stalk residues with wood particles, and mixing of melamine and urea formaldehyde resin on properties of manufactured particleboard. Iranian Journal of wood and paper industries, 7(2):167-178. (In Persian).
[4] Yahyavidizaj, M. and Khazaeian, A., 2014. Improving the mechanical and physical of wheat straw particleboard using polypropylene powder. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(3): 464-473. (In Persian).
[5] Dabiri Esfehani, H. and Mohammadlo Abasi, A., 1991. Use of wood fiber as a filler in polyethylene studies on mechanical properties. Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 3(3):189-195. (In Persian).
[6] Ghofrani, M., 2009. Study on the possibility of WPC production with sawdust and polyethylene terephthalate residues. Enviromental Sciences, 6(2):133-151. (In Persian).
[7] Febrianto, F., Hwee, S. P., Man, C. K. and Hidayat, W., 2012. Properties Enhancement of Rubber Wood Particleboard Laminated with Low Density Polyethylene (LDPE) Resin. Journal of Tropical Wood Science and Technology, 10:186-194.