دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 311-483 
نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا

صفحه 377-386

سامان قهری؛ بهبود محبی؛ سید احمد میرشکرایی؛ حمیدرضا منصوری


بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر)

صفحه 387-399

ولی الله موسوی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ عبد الله نجفی؛ محمد طلایی پور


تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک

صفحه 449-462

سعید اسمعیلی مقدم؛ مسیح مسعودی فر؛ محمد شمسیان؛ بابک نصرتی


روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان

صفحه 463-474

فرشته فدوی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ هوبرت هتگر؛ توماس روزنااو