دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 345-511 
اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر

صفحه 345-354

محمد شجاع؛ فروغ دستوریان؛ مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده


اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی

صفحه 381-394

فروغ دستوریان؛ مریم قاسمی؛ رئوفه عابدینی؛ سید مجتبی امینی نسب