اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی و تکنولوژی چوب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این مطالعه، نانو کامپوزیت تمام سلولزی از طریق انحلال جزئی-نانوجوشکاری نانو فیبرهای سلولزی (تهیه‌شده از شرکت نانو نوین پلیمر) با حلال یونی ساخته شد و اثر زمان انحلال نانو فیبرها و حلال بازیافتی بر فرآیند نانو جوشکاری و ویژگی‌های نانو کامپوزیت موردبررسی قرار گرفت. شش زمان 5، 10، 20، 30، 60 و 120 دقیقه برای انحلال جزئی نانو فیبرهای سلولزی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان انحلال درجه کریستالی و ابعاد کریستال‌های سلولز کاهش و مقدار سلولز غیر کریستالی افزایش یافت. تصاویر میکروسکپی هم گویای کاهش قطر نانو فیبرها در اثر انحلال جزئی و افزایش مقدار ناحیه جوش (عمدتاً سلولز غیرکریستالی و در نقش فاز ماتریس) نانو کامپوزیت بود. با افزایش زمان انحلال تا 30 دقیقه، مقاومت و مدول یانگ و کرنش در نقطه شکست افزایش یافت منتهی بعد از زمان 30 دقیقه مقاومت و مدول روند کاهشی پیداکرده و کرنش همچنان روند صعودی خود را حفظ نمود. با عنایت به بهینه بودن ویژگی‌های نانو کامپوزیت ساخته‌شده در زمان 30 دقیقه، حلال بازیافتی نیز در همین زمان جهت انحلال جزئی نانو فیبرها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج در این بخش حاکی از مشابهت همه ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مشابهت تصاویر میکروسکپی نانو کامپوزیت ساخته‌شده با حلال بازیافتی با ویژگی‌های نانو کامپوزیت ساخته‌شده با حلال تازه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yousefi, H., Nishino, T., Faezipour, M., Ebrahimi, G., Shakeri, A., 2011. Direct fabrication of all -cellulose nanocomposite from cellulose microfibers using ionic liquid-based nanowelding. Biomacromolecules., 12(11):4080–5.
[2] Nishino, T., Matsuda, I., Hirao, K., 2004. All-cellulose composite. Macromolecules., 37(20):7683–7.
[3] Yousefi, H., Mashkour, M., Yousefi, R., 2015.Direct solvent nanowelding of cellulose fibers to make all-cellulose nanocomposite. Cellulose., 22(2):1189–200.
[4] Yousefi, H., Nishino, T., Shakeri, A., Faezipour, M., Ebrahimi, G., Kotera, M., 2013. Water-repellent all -cellulose nanocomposite using silane coupling treatment. J Adhes Sci Technol., 27(12): 1324-133.
[5] Ghaderi, M., Mousavi, M., Yousefi, H., Labbafi, M., 2014. All-cellulose nanocomposite film made from bagasse cellulose nanofibers for food packaging application. Carbohydr Polym., 104(1):59–65.
[6] Gindl, W., and Keckes, J., 2005. All-cellulose nanocomposite. Polymer (Guildf)., 46(23):10221–5.
[7] Mashkour, M., Tajvidi, M., Kimura, F., Yousefi, H., & Kimura, T., 2014. Strong highly anisotropic magnetocellulose nanocomposite films made by chemical peeling and in situ welding at the interface using an ionic liquid. ACS applied materials & interfaces., 6(11), 8165-8172.
[8] Changxin C, Yafei Z. 2009. Nanowelded carbon nanotubes.Springer, New York
[9] Kasai, N., Kakudo, M., & Kasai-Kakudo... (2005). X-ray Diffraction by Macromolecules. Kodansha. Vol. 33, Springer series in chemical physics CN., 504 p.
[10] Yousefi, H., Faezipour, M., Nishino, T., Shakeri, A., & Ebrahimi, G., 2011. All-cellulose composite and nanocomposite made from partially dissolved micro-and nanofibers of canola straw. Polymer Journal, 43(6), 559.
[11] Duchemin, B. J., Mathew, A. P., & Oksman, K., 2009. All-cellulose composites by partial dissolution in the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium chloride. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 40(12), 2031-2037.