بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خمیر و کاغذ به‌عنوان یکی از فرآورده‌ای چوبی طی چند دهه گذشته تغییرات زیادی را در سهم بازار منطقه­ای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهای مصرف شاهد بوده است. در ایران نیز با توجه به محدود بودن منابع داخلی و روند افزایشی مصرف چوب و فرآورده­های آن، واردات به‌عنوان مهم‌ترین راه­ تأمین نیاز داخلی موردتوجه قرارگرفته است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل علمی از شرایط بازار کاغذ و مقوا در بازه زمانی 1363 تا 1396، با به‌کارگیری آزمون باند کرانه­ها است. با استفاده از کشش­های برآورد شده کوتاه­مدت و بلندمدت در قالب این الگو، جهت و مقدار کمی تأثیر متغیرهای موردبررسی بر میزان واردات محاسبه گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد از بین متغیرهای موردبررسی تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کشش 16/2 در کوتاه‌مدت و 26/1 درصد در بلندمدت و تولید داخلی چوب از جنگل­های شمال کشور با کشش‌های 69/0- و 57/0- به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر واردات کاغذ داشته‌اند. همچنین تحریم­های اقتصادی که به‌عنوان یک متغیر جدید در این مطالعه بررسی شد در کوتاه­مدت و بلندمدت به ترتیب با ضرایب، 50/0- و 41/0- منجر به کاهش واردات کاغذ و مقوا شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Hetemaki, L., & Hurmekoski, E., 2016. Forest products markets under change: review and research implications. Current Forestry Reports, 2(3), 177-188.
[2] McCarthy, P., & Lei, L., 2010. Regional demands for pulp and paper products. Journal of forest economics, 16(2), 127-144.
[3]­ Poyry Inc., 2015. World fibre outlook up to 2030. Vantaa, Finland.
[4] Jonsson, R., Hurmekoski, E., Hetemaki, L., & Prestemon, J., 2017. What is the current state of forest product markets and how will they develop in the future?. European Forest Institute, Joensuu, Finland, 2017, 126-131.
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2019. FAOSTAT. Available from http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO. Accessed on May 2018.
[6] Bahmani, A., Rafighi, A., Vali, M., Salari, A., 2012. Identification and Evaluation of Oncoming Changes of Wood and Paper Industries of the Country. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(2), 27-38. (In Persian).
[7] Arian, A., Faezipour, M., Azizi, M., Vlosky, R. P., & Leavengood, S. (2017). Evaluation of challenges of wood imports to Iran using fuzzy delphi analytical hierarchy process. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(2), 169. (In Persian).
[8] Khosravi, S., Maleknia, R., Adeli, K., Mohseni, R., & Hodges, D. G., 2018. The effects of globalization on the imports of wood products in Iran. Journal of Forest Economics, 32, 116-122.
[9] Tajdini, A., Roohnia, M., 2008. Investigation and prediction on Fluting Paper Supply &Demand in Iran. , 23(2), 123-135. doi: 10.22092/ijwpr.2008.117410
[10] Liyani, G., Esmayili, A.,2014. The Effects of Forest Exploitation ON Wood Import Regulation in Northern Iran. Agricultural Economics Research, 5(20), 25-45. (In Persian).
[11] Limaei, S. M., Heybatian, R., Vaezin, S. M. H., & Torkman, J., 2011. Wood import and export and its relation to major macroeconomics variables in Iran. Forest Policy and Economics, 13(4), 303-307.
[12] Foumani, B. S., Limaei, S. M., & Shahraji, T. R., 2016. Investigation of wood production and trading in Iran. Journal of Forest Science, 62(9), 407-412.
[13] Mollahasani, A., Tajdini, A., Rouhnia, M., 2012. Investigation the factors influencing on demand for lumber imports in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(1), 101-116. (In Persian)
[14] Fadaee, M., Derakhshan, M., 2015. Analysis of Short Run and Long Run Effects of Economic Sanctions on Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(18), 132-113. (In Persian).
[15] Jariani, F., Faraji Dizji, S., Najarzadeh, R., 2018. The Impact of Sanctions on Bilateral Trade of Agricultural Products between Iran and its Trading Partners. Agricultural Economics, 12(2), 69-90.
[16] Kazerooni, S.A., Khezri, A., 2018. The Impact of Economic Sanctions on Import of Iran Capital, Intermediate and Consumer Goods (1981-2013), 25(93), 393-420. (In Persian)
[17] Tavakkoli, A., Hemmasi, A., Talaeipour, M., Bazyar, B., Tajdini, A., 2015. Forecasting of printing and writing paper consumption in Iran using artificial neural network and classical methods, 30(WINTER 4), 632-652. doi: 10.22092/ijwpr.2015.101476 .(In Persian).
[18] Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., Fallah, A., 2012. Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade. Journal of Sustainable Development 5(1): 144-154.
[19] Chas-Amil, M. L., & Buongiorno, J., 2000. The demand for paper and paperboard: econometric models for the European Union. Applied Economics, 32(8), 987-999.
[20] Zhang, H., Zhao, Q., Kuuluvainen, J., Wang, C., & Li, S. (2015). Determinants of China's lumber import: A bounds test for cointegration with monthly data. Journal of Forest Economics, 21(4), 269-282.
[21] Bahmani-Oskooee, M., & Goswami, G. G., 2004. Exchange rate sensitivity of Japan’s bilateral trade flows. Japan and the world economy, 16(1), 1-15.
[22] Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. J. Appl. Econometrics16, 289–326.
[23] Bahmani-Oskooee, M., & Nasir, A., 2004. ARDL approach to test the productivity Bias Hypothesis. Review of Development Economics, 8(3), 483–488.
[24] Ghatak, S., & Siddiki, J. U., 2001. The use of the ARDL approach in estimating virtual exchange rates in India. Journal of Applied statistics, 28(5), 573-583.
[25] Pahlavani, M., Wilson, E., & Worthington, A. C., 2005. Trade-GDP nexus in Iran: An application of the autoregressive distributed lag (ARDL) model