دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 249-391 
ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF

صفحه 249-259

10.22034/ijwp.2022.700788

فاطمه احمدی سعیدآباد؛ سید حسن شریفی؛ اشکان نبوی؛ قاسم اسدپور


عملکرد پرلیت به عنوان جاذب بر تصفیه فیزیکی پساب صنایع سلولزی

صفحه 313-323

10.22034/ijwp.2022.700824

علی پرتوی نیا؛ مهدی کشکولی؛ پیام قربان نژاد؛ مرتضی ناظریان


مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب کاج تدا با گونه‌های تند رشد رایج

صفحه 345-359

10.22034/ijwp.2022.700827

حمید خدابنده لو؛ مهدی کلاگر؛ حسین حقیقی منش؛ بهروز کرمدوست مریان