ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی تولید کاغذ فلوتینگ Super machine fluting (SMF) و Green machine fluting (GMF) کارخانه چوب و کاغذ مازندران با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با مهندسین و کارشناسان کارخانه مذبور حاصل شد. یافته‌های حاصل گویای این است که در بخش مربوط به موجودی چرخه زندگی، مقدار آب مصرفی و انتشار ‌دی‌اکسیدکربن نسبت به سایر مواد سهم بیشتری دارند. همچنین با بررسی شاخص‌های میانی، مشخص گردید که از میان 15 گروه تأثیر (سرطان‌زایی، غیرسرطانزایی، تنفس معدنی، تابش یونیزه کننده، کاهش لایه اوزون، تنفس ارگانیک، سمیت آبزیان، سمیت زمین، اسید زمین/ماده مغذی زمین، اشغال زمین، اسیدی شدن آبزیان، مردابی شدن، گرمایش جهانی، انرژی تجدیدناپذیر و استخراج مواد معدنی) دسته سمیت آبزیان و شاخص انرژی تجدیدناپذیر، بیشترین سهم را دارا است. یافته‌های حاصل از بررسی ارزیابی خسارت چهار دسته آسیب (سلامت انسان، کیفیت اکوسیستم، تغییرات آب و هوایی و منابع) نشان دهنده این است که سهم کاغذ فلوتینگ SMF، 08/155 درصد و سهم کاغذ فلوتینگ GMF، 100 درصد است و سهم هر کدام به صورت وزن‌دهی شده در SMF، pt81/0 و در GMF، pt67/0 است. همچنین شاخص اکسرژی تجمعی در کاغذ فلوتینگ SMF، 9/38864 مگاژول و در کاغذ فلوتینگ GMF، 53/25873 مگاژول بوده و سهم هر کدام برحسب درصد در کاغذ فلوتینگ SMF، 21/150 درصد و در کاغذ فلوتینگ GMF، 100 درصد است. نتایج نشان داد که تولید کاغذ فلوتینگ GMF نسبت به تولید کاغذ فلوتینگ SMF اثرات زیست محیطی کمتری را به محیط زیست وارد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


[1 [Tajaldini, A. and Roohnia, M., 2008. Investigation and prediction on fluting paper supply & demand in Iran. Bi-Quarterly Journal of Iranian Wood and Paper Sciences Research Iranian. 23(2):123-135. (In persian)
]2[ Ebrahimi-Barisa, R. and Tavakoli, H., 2013. Environmental pollutants in pulp and paper industries and methods of their control. Second National Conference on Planning and Environmental Protection, 15 August, Hamedan, Iran,15 p. (In persian)
]3 [Karimi Organi, F. and Motaghi, S.H., 2009. Investigation of pollution caused by effluent of Mazandaran wood and paper factory. The third specialized conference and exhibition of environmental engineering, October, Tehran, Iran, 10p. (In persian)
]4[ Rafighi, A., Bayat Kashkooli, A. Vali, M. and Azizi, M., 2014. Determining and evaluating the effective criteria in the optimal location of flutation paper production plant from agricultural waste in Golestan province. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 21(1): 137-148. (Inpersian)
]5[ Naderi, M. and Salari Baghoonabad, M., 2013. Investigation of power generation technologies with the approach of reducing greenhouse gas emissions with the Life Cycle Assessment (LCA) technique. The first national conference on new and clean energies, Hamedan, Iran, 15p. (Inpersian)
]6 [Azapagic, A., 1999. Life cycle assessment and its application to process selection, design and optimization. Chemical Engineering Journal, 73: 1-21.
]7 [Tong, R., Zhai, Y. and Li, X., 2015. An LCA-based health damage evaluation method for coal mine dust. Veterinary Clinical Pathology: A Case-Based Approach, 223-230.
]8 [Curran, M. A., (Ed.). 2016. Goal and scope definition in life cycle assessment. Springer. Germany.181 p.
]9[ Abbasi, H., Zarea-Hosseinabadi, H. and Mousazadeh, H., 2016. Assessing the environmental impacts of the comfort furniture production process using life cycle assessment techniques. Iranian Journal of Wood and Paper Industries,7(3): 475-485. (Inpersian)
]10 [Pant, R., Van Hoof, G. Schowanek, D. Feijtel, T.C. de Koning, A.  Hauschild, M. and R. Rosenbaum, R., 2004. Comparison between three different LCIA methods for aquatic ecotoxicity and a product environmental risk assessment. The International Journal of Life Cycle Assessment, 9(5): 295-306.
]11[ Guinée, J., Gorree, M. Heijungs, R. Huppes, G. Kleijn, Udo de Haes, H. Van der Voet, E. and Wrisberg, M., 2002. Life Cycle Assessment. An operational guide to ISO standards. Volume 1, 2, 3. Centre of Environmental Science, Leiden University (CML), the Netherlands.Hong, J. and Li, X. 2012. Environmental assessment of recycled printing and writing paper: A case study in China. Waste Management, 32: 264-270.
]12[ Jolliet, O., Margni, M. Charles, R. Humbert, S. Payet, J. Rebitzer, G. and Rosenbaum, R., 2016. IMPACT 2002+: a new life cycle impact assessment methodology. The International Journal of Life Cycle Assessment, 8(6): 324-330.
]13[ Kermanian, H., Razmpur, Z. Ramezani, O. and Rahmani nia, m., 2010. Evaluation of water consumption reduction strategies in a set of packaging paper recycling factories in Iran. Environmental Sciences, 8(1): 115-133. (Inpersian)
]14 [Vaseghi, E. and Esmaili, A., 2009. Investigating the Determinants of CO2 Emissions in Iran (Application of Kuznets Environmental Theory), environment College, Ecology, Tehran, 35(52): 99-110. (Inpersian)
]15 [Mbohwa, C.T. and Mashoko, L., 2007. Application of Life Cycle Assessment in the Zimbabwean Pulp and Paper industry.6P.
]16[ Silva, D. A. L., Pavan, A.L.R. de Oliveira, J.A. and Ometto, A.R., 2015. Life cycle assessment of offset paper production in Brazil: hotspots and cleaner production alternatives. Journal of Cleaner Production. 93:222–233.
]17[ Hong, J. and Li, X., 2012.  Environmental assessment of recycled printing and writing paper: A case study in China. Waste Management. 32: 264-270.
]18 [Kouchaki-Penchah, H., Sharifi, M. Mousazadeh, H. Zarea-Hosseinabadi, H. and Nabavi-Pelesaraei, A., 2016a. Gate to gate life cycle assessment of flat pressed particleboard production in Islamic Republic of Iran. Journal of Cleaner Production, 112: 343-350.