دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 309-450 
پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز

صفحه 323-336

جواد صالحی؛ احمد میرشکرایی؛ اعظم منفرد


ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات

صفحه 405-417

شکوه اعتدالی شهنی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ علیرضا شاکری