شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران

2 هیئت علمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی انجام‌شده است. برای این منظور پس از مطالعات و بررسی پژوهش‌های انجام‌شده و مصاحبه با کارشناسان متخصص، شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به 5 گروه اصلی و 26 زیر شاخص تقسیم شدند. اهمیت شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها پس از اخذ آرای کارشناسان با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس درجه‌بندی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص‌های اصلی در بهینه‌سازی مصرف انرژی به ترتیب اولویت اصلاح فرآیند، دانش فنی و نیروی انسانی، استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند و مانیتورینگ فرآیند، اجرای نظام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) و بازیابی انرژی می‌باشند. شاخص اصلاح فرآیند با وزن 38/0 بالاترین اولویت را در بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. همچنین از بین 26 زیر شاخص مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه، زیر شاخص‌های بهبود فرآیند خمیرسازی، سطح تحصیلات پرسنل کارخانه، سابقه کار پرسنل، کاهش توقفات، تحقیق و توسعه، سنسور اندازه‌گیری آنلاین رطوبت و گراماژ کاغذ به ترتیب با ارزش وزنی 209/0، 119/0، 116/0، 113/0، 066/0، 051/0، 045/0 دارای بالاترین اهمیت می‌باشند. نرخ ناسازگاری کلی در این بررسی 01/0 است که نشان می‌دهد نتایج پایداری و سازگاری بالایی دارد. نتایج حاصله از این کار پژوهشی می‌تواند در تسریع اجرای فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی در سایر کارخانه‌های کاغذسازی ایران نیز مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Saba, 2011. Documents and reports of Iran energy productivity organization, http://www.saba.org.ir, (In Persian).
 [2]. Rezaei, A., Yazdani, A., Nahavandy, H., 2010. Management of optimum energy consumption and the productivity development (case study: Mazandaran wood & paper industries), in national conference on energy management and conservation. Tehran, Iran (In Persian).
 [3]. Mootamedhashemi, M., 2006. Optimizing energy efficiencies in industry. Nashr zareh publication ordered by Iranian fuel conservation company, 446 p. (In Persian).
[4]. Rajan G.G., 2003. Optimizing energy efficiencies in industry. McGraw-Hill Professional, London. ISBN 978-0071396929.
 [5]. Conti, J. J., Holtberg, P. D., Beamon, J. A., Schaal, A. M., Ayoub, J. C., & Turnure, J. T. 2011. Annual energy outlook 2011 with projections to 2035.United States of America Department of  Energy Information. Office of Integrated and International EnergyAnalysis.
[6]. Mandil, C., 2007. Tracking industrial energy efficiency and CO2 emissions, international energy agency (IEA), 34, 1-12.
[7]. Rezanejad, sh., 2011. Energy consumption and management in paper mills, international conference Emerging Trends in Energy Conservation – ETEC 2011. Tehran, Iran (In Persian).
[8].  Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. Wiley-VCH verlag GmbH& CO. KGaA, Weinhein. Chapter 12, Testing of paper.P.467-474.
[9]. Mannisto, H. 1981. Mill energy audit can point out opportunities for conservation. Pulp and paper.
[10]. Abbasi, G., Abbasi,Y. and Bassim, E., 2004. Environmental assessment for paper and cardboard industry in Jordan, a cleaner production concept. Journal of Cleaner Production,12(4): 321-326.
[11]. Ren, x., 1998, cleaner production in china’s pulp and paper industry , journal of cleaner production , 6,349,355.
[12]. Laurijssen, J., Frans, J., Worrell, E., & Faaij, A. 2010. Optimizing the energy efficiency of conventional multi-cylinder dryers in the paper industry. Energy, 35(9), 3738-3750.‏
[13]. Norman, Ma. J. R., Stephen, D., Arthur, J., 2005.  Siting analysis of from – based centralized anaerobic digester systems for distributed generation using GIS. Biomass and Bioenergy, 28: 591-600.
[14]. Saaty, T.L., 2000. Fundamentals of Decision Making with Analytic Hierarchy Process. RWS publications, Pittsburgh, 478 p.
[15]. Azizi, M., Asadizadeh, Y., Ray, C., & Hamzeh, Y. 2018. Cleaner production solution selection for paper making–a case study of Latif paper products Co. Iran. International Journal of Sustainable Engineering, 11(5), 342-352.‏
[16]. Ghorbannezhad, P., Azizi, M., Ting, S., Layeghi, M. and Ramezani, O., 2011. Cleaner production: a case study of Kaveh paper mill. International journal of sustainable engineering, Taylor & Francis publication, 4(1): 68-74.