بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 هیئت علمی

3 دانشگاه تهران، دکتری

چکیده

صنوبرها به‌عنوان گونه سریع الرشد در صنعت کشور اهمیت زیادی دارند. تاکنون اطلاعات صنوبرکاری­ها مانند میزان سطح٬ حجم و برداشت با استفاده از روش‌های غیرعلمی و ضعیف به‌دست‌آمده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات جامع، به‌روز و قابل استناد در کشور در خصوص صنوبرها، مطالعاتی در خصوص شناسایی امکانات بالقوه و بالفعل صنوبرکاری­ها از جهات مختلف مانند میزان سطح، حجم، برداشت، چگونگی پراکنش و گونه در چهار استان بااستعداد فراوان ازلحاظ صنوبر کاری یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان و اردبیل در بین سال­های 1395 تا 1398 صورت گرفت. روش نمونه‌برداری خوشه­ای در دو مرحله مورداستفاده قرارگرفته. مرحله اول جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌باز در مناطق روستایی موردنظر بود و مرحله دوم پیمایش میدانی در روستاهای این چهار استان می­باشد. اطلاعات حاصل از پیمایش میدانی مواردی مانند سطح زیر کشت صنوبر، حجم سرپای صنوبر، گونه‎های غالب هر منطقه، و برآورد حجم از طریق جداول حجم و وزن بودند. نتایج حاصل نشان می­دهد میانگین حجم برداشت سالیانه در چهار استان موردمطالعه 43156 مترمکعب با میانگین خطای به‌دست‌آمده بر اساس مقایسه بین دو روش مصاحبه و روش میدانی 14 درصد می‌باشد. سطح صنوبر کاری در چهار استان مذکور (18039 هکتار) در حدود 10 درصد مساحت کل صنوبرکاری­ها در کشور می‌باشد که نشان‌دهنده کاهش 8 درصدی صنوبر کاری در این چهار استان نسبت به سال­های قبل می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


[1] Balatinecz.J and Kretschmann.D, 2001. Properties and utilization of poplar wood, in popular culture in North America, Part A, Chapter 9, NRC research press, National research council of Canada, Ottawa, ON KIA OR6, Canad.pp 277-291.
[2] Davision.J and Riggs.W, 2004. Hybrid poplar production 1998-2003 in Eureka and Churchill counties, university of Nevada.
[3] Bayatkashkooli, A. 2006. Study of poplar low diameter wood market and wood products in Iran, Journal of Iran natural resources, No.4, Vol. 59
[4] Manzone M., Bergante S., Facciotto G., 2014. Energy and economic evaluation of a poplar plantation for woodchips production in Italy, Biomass and bioenergy, 60(2014): 164-170
[5] Christersson L. 2008. Poplar plantations for paper and energy in the south of Sweden, Biomass and bioenergy, 32(11): 997-1000
[6] Murata K., Nakano M., Miyazaki K., Yamada N., Yokoo Y., Yokoo K. Umemura K., Nakamura M., 2021. Utilization of Chinese fast – growing trees and the effect of alternating lamination using mixed – species eucalyptus and poplar veneers, Journal of Wood Science, 67:5 (2021), https://doi.org/10.1186/s10086-020-01937-5
[7] Haouzali HE., Marchal R., Bleron L., Kifani- Sahban F., Butaud JC., 2020. Mechanical properties of laminated veneer lumber produced from ten cultivars of poplar, Eur. J. Wood Wood prod, 78: 715-722, https:// doi.org/10.1007/s00107-020-01546-5
[8] Chauhan S. K., Sharma R., Singh B., Sharma S. C., 2015. Biomass production, carbon sequestration and economics of on-farm poplar plantations in Punjab, India, Journal of Applied and Natural Science, e 7 (1): 452 – 458
[9] Iran Oasis Record Book. 2007. Population and housing censuses by country. http://en..wikipedia.org/wiki
[10] Bagheri R. 1997. Procurement of weight–volume tables for local poplars of Zanjanrood area Pazhoohesh and Sazandegi, No. 36
[11] Mirsadeghi M, Hedayati M. 1988. Make a profit in poplar cultivation systems of Turkey. Forests and Pastures Organization
[12] WITO (Wood Industry Technical Office). 1992. Iranian poplars funds of forest revitalization and industry development. Forests and Pastures Organization
[13] Statistics Center of Iran, 1993-2002, Statistical Yearbook of Iran, Statistics Center of Iran affiliated to the Management and Planning Organization, Tehran.
[14] Azizi M., Faezipour M., Bayatkashkoli A. 2013. The quantitative study of poplar plantations in three Iranian Provinces, For. Sci. Pract., 15(4): 363-369 DOI 10.1007/s11632-013-0404-6.