دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 487-635 
بررسی ویژگی‌های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی (Tamarix aphylla L.)

صفحه 511-522

رضا اولادی؛ رحمت‌اله گرگیج؛ محمد امامی نسب؛ سعیده نصیریانی


استفاده از نانو الیاف سلولزی به‌جای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس

صفحه 523-536

رضا غفران؛ محمد هادی مرادیان؛ محمد علی سعادت نیا؛ پژمان رضایتی چرانی


اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW)

صفحه 549-559

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ رحیم یدالهی


اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن

صفحه 625-635

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ سید رحمان جعفری پطرودی