دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 155-309 
بررسی پالایش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم

صفحه 155-166

محمد احمدی؛ سحاب حجازی؛ بودو زاکه؛ اتار کردزاخیا؛ حسین یوسفی


بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته کاه ساخته شده با رزین بیو اپوکسی تانن

صفحه 271-282

شایسته جهانشاهی؛ علی عبدالخانی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا شاکری