تاثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در لایه‌های سطحی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب سه لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران

چکیده

در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از کاغذ روزنامه بازیافتی در لایه‌های سطحی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از خرده چوب صنعتی درشت و نرم، همچنین کاغذ روزنامه بازیافتی به ابعاد 5/0×4 سانتی‌متر مربع استفاده شد. نسبت وزنی کاغذ روزنامه به خرده چوب در پنج سطح (0 به 100 ، 15 به 85، 30 به 70، 45 به 55، 60 به 40) به عنوان متغیرهای مستقل این مطالعه انتخاب گردید. از چسب اوره فرم آلدهید به میزان 10 درصد وزن خشک خرده چوب و کاغذ روزنامه بازیافتی و از کلرید آمونیوم به عنوان هاردنر به میزان 2 درصد وزن خشک چسب استفاده شد. برای انجام آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی از استاندارد EN استفاده شد. نتایج نشان داد که مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته در سطح 45 درصد استفاده از کاغذ روزنامه، بیشترین مقدار را داشته است. مقاومت به کشش عمود بر سطح و مقاومت به نگهداری پیچ با افزایش میزان کاغذ روزنامه کاهش یافته است و بیشترین مقدار آن مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت با افزایش کاغذ روزنامه روند افزایشی نشان داد. لذا با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که تخته‌های حاوی کاغذ روزنامه تا سطح 30 درصد برای تخته‌های با اهداف عمومی (نجاری) و لوازم داخلی (مبلمان) به منظور استفاده در شرایط خشک مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] Ebrahimi, Gh. and Rostampoor Haftkhani, A., 2011. Wood-plastic composites. Tehran University Press, 885p. (In Persian).
[2] Gwon, J.G., Lee, S. Y. and Chun, S .J., 2010.  Effects of chemical treatments of hybrid fillers on the physical and thermal property of wood plastic. Composite: Part A, 41: 1491-149.  
[3] Omidvar, A. and Sabetraftar, H., 2001. Investigation of manufacturing wood fiber/ polyester composite using recycled newspaper. Iranian Journal Natural Resources, 53(3):187-200.
[4] Nazerian, M., Dalirzadeh, A. and Farokhpayam, S. R., 2015. The effect of old corrugated container (OCC)  powder and as urea formaldehyde adhesive filler on properties of medium density fiberboard made from bagasse and waste MDF. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(3):452-463.
[5] Serano, A., Espinach. F.X. and Tresserras, J., 2013. Study on the technical feasibility of replacing glass fibers by old newspaper recycled fibers as polypropylene reinforcement. Journal of cleaner production, 65: 489-496.
[6] Doosthoseini, K. and Abdolzadeh, H., 2009. Investigation of the feasibility of utilization of wood fiber and old corrugated container in surface layers of three-layer particleboard and their effect on properties of particleboard. Journal of Forest and Wood Products, Iranian Journal of  Natural Resources, 62(2):181-189. (In Persian).
[7] Suchsland, O., Hiziroglu, T. and Iyengar, G., 1998. Laboratory experiments on the use of recycled newsprint in wood composites. Forest Products Journal, 48(11): 55-64.
[8] Eshraghi, A., Khademi Eslam, H., Nourbaksh, A. and Bazyar, B., 2012. Investigation of applying the old corrugated container (OCC) and aspen chips in particleboard production. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(1):138-150. 
[9] Post, P. W., 1961. Relationship of flake size and resin content to mechanical and dimensional properties  of flake board. Forest Products Journal. 11:34-40.
[10] Sayadi, K. and Amiri, S., 2004. Investigation of paper production and consumption in Iran. M. sc. Thesis, 148p. (In Persian).
[11] Hunt, J. F. and Vick, C. B., 1999. Strength and processing properties of wet-formed hardboard from recycled corrugated containers and commercial Hardboard fibers. Forest Products Journal, 49(5): 69-74.
[12] Okino, E., Santano, M. and Souza, M., 2000. Utilization of wastepaper to manufacture low density boards. Bioresource Technology, 73:77-79.
[13] Scallen, A. M., 1965. A study of cell wall structure by nitrogen adsorption. Pulp and Paper, 66(8): 407-414.