نویسنده = امیر خسروانی
مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی در کاربردهای سطحی و درونی مقوای بازیافتی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 301-311

10.22034/ijwp.2022.700823

سیدعلی حسینی هتکه پشتی؛ امیر خسروانی؛ مهدی رحمانی نیا


تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمارسطحی و مواد افزودنی در بخش سایزپرس

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 97-106

غزل حسن پور؛ امیر خسروانی؛ مهدی تجویدی


اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 223-234

بهنام صادقی نیک؛ امیر خسروانی؛ بهبود محبی؛ حسین یوسفی